Bilirkişi Zorunluluğu

YARGITAYA GÖRE


MAHKEMENİN BİLİRKİŞİ GÖRÜŞÜ ALARAK KARAR VERMESİ ZORUNLU HALLER1) Trafik kuralları ve bu kuralların uygulanması


2) Trafik kazalarında kusur oranlarının tespiti


3) Destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanması


4) İnsan vücudunun muayenesi ve özellikle kan tetkiki gibi tıbbı ilgilendiren konular


5) Tarihi eser ve anıtlarla ilgili konular


6) Bir yerin ?orman? niteliğinde olup olmadığı


7) Mimarlık ve mühendislikle ilgili konular


8) Komşuluk hukukunda hoş görülebilecek dereceyi aşar düzeyde gaz ve koku çıkarılmış olup olmadığı (MK.m.661)


9) Kira bedelinin tespiti


10) SSK.m.26 kapsamında işverenin sorumluluğu ve kusur oranı ile SSK Hastanesi kusurlarının belirlenmesi ve sigorta olayının meydana gelmesi


11) Avansın süresinde kapatılıp kapatılmadığı


12) Borsa işlemlerinde borcun varlığının belirlenmesi


13) Meslek hastalığında kaçınılmazlık olgusunun ve kusur oranlarının belirlenmesi


14) Orman Kanunu (m.108/I) yönünden bina enkazının belirlenmesi


15) Banka kredi sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, kredi alacağının faiziyle birlikte hesaplanması


16) Bilişim hırsızlığının tespiti


17) Patent tescilinde yenilik incelemesi


18) İflas için borca batık olma durumunun belirlenmesi


19) 180 günlük dinlenme süresinde işçinin kaç gün iş bulup çalışabileceğinin belirlenmesi


20) İmza ve parmak izi incelemesi


21) Banka personelinin işlem ve eylemleri ile bankayı zarara uğratmış olup olmadıklarının tespiti


22) Kaçakçılık suçlarında hakiki sif değerin tespit edilmesi


23) ?Meslek hastalığı? kavramının belirlenmesi


24) Zaruri tamiratlarda bu tamiratın ne kadar süre içinde yapılabileceği


25) Ortağın kooperatif borcu nedeniyle sorumlu olup olmayacağının tespiti


26) Ormandan ağaç kesme suçlarında, ağaç sayısının ağaçların çapı ve hacminin, yaş ya da kuruluk derecesinin, yakacak nitelikte olup olmadığı hususlarının tespiti


27) Tanık beyanları ile belli hasar durumuna göre zarar hesabı yapmak


28) Suçtan zarar görenin suç tarihindeki gerçek yaşının kesin olarak tespiti


29) Esrar kullanma alışkanlığının iptila derecesinde olup olmaması


30) Av tüfeğinin adam öldürmeye elverişli olup olmaması


31) Kulakta meydana gelen % 40 oranındaki işitme noksanlığının uzuv zaafı sayılıp sayılmayacağı


32) Silah ve mermi çekirdeklerinin incelenmesi


33) Kıygındaki yaraların tek bir bıçak vuruşu ile mi yoksa ayrı ayrı vuruşlarla mı oluştuğunun belirlenmesi


34) 14?lü tabancanın kapasite ve niteliğinin uygulamalı bir inceleme ile belirlenmesi


35) Suç konusu otomatik harp tüfeğinin askeri amaçlı savaş silahı olup olmadığının belirlenmesi


36) Barabellum tipi yerli yapı Astra taklidi tabancanın seri ateşli, kısa sürede, çok sayıda ve etkili biçimde mermi atabilen otomatik tabancalardan olup olmadığı ve ayrıca benzerlerine göre vahim nitelikte sayılıp sayılamayacağı


37) Elektrik kablosu örülerek özel olarak imal edilen kırbacın, saldırı ve savunma amaçlı bir silah niteliğinde olup olmadığı


38) İyileşme ve (alışılmış) işten (uğraştan) kalma süresinin tespiti


39) Sanığın debilite düzeyindeki akıl zayıflığının, geçen süre itibariyle gelişip gelişmediği, akıl hastalığı seviyesine ulaşıp ulaşmadığı, ulaşmamışsa akıl zayıflığı düzeyinin olay tarihi ve halen hangi seviyede görüldüğünün müşahedeye dayalı olarak tespiti


40) Maktulün, öldürülmeden önce otopsi raporunda belirlenen yaraları aldıktan sonra bıçakla sanığı yaralayıp yaralayamayacağı sorulması


41) Maktul ile mağdurun yaralanmaları için ayrı ayrı hedef alınmalarının gerekip gerekmediği, mağdurdaki saçma yaralarının sayısı ve isabet yerleri araştırılıp tek veya birden çok atışla olup olamayacağı, suçta kullanılan av tüfeği ile saçmaların atış mesafesinde mağdura karşı olan eylemde öldürmeye elverişli ve yeterli vasıta niteliği taşıyıp taşımadığı belirlenmeli, mağdurun yüzündeki saçma yaralarının sabit eser bırakıp bırakmayacağı ve ne kadar işten kalacağının belirlenmesi


42) Apranax ve Tarivid adlı ilaç kupürlerinin imalatçı firmalara ait olmadığının bildirilmesi karşısında, adı geçen firmalardan olay tarihi itibariyle kullandıkları gerçek kupür örnekleri getirtilerek suça konu kupürlerin sahte olup olmadığı ve iğfal yeteneği bulunup bulunmadığı


43) Üniversite son sınıfta okuyan öğrencinin mezun olmuş gibi düzenleyip fotokopi ederek noterden onaylatıp askerlik şubesine sunduğu mezuniyet belgesindeki sahteliğin belirlenmesi


44) Çay örneğinin sağlığa zararlı olup olmadığının tespiti


45) Bakanlar Kurulunun Resmî Gazetede yayınlanan kararları ile Polis Laboratuarı ve Adli Tıp raporları, Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kuruluna gönderilerek, raporlarda sözü geçen MDE ve MDMA maddelerinin, Bakanlar Kurulu kararına ekli listelerde yer alan uyuşturucu maddeler kapsamında değerlendirilmelerinin mümkün olup olmadığı


46) Sanığın cinsel organının ölçüleri aldırılıp olay tarihinde on altı yaşında olan sanık ile altı yaşı içerisinde olan mağdurun yaş durumları da göz önünde bulundurularak, tespit edilecek bulguların ırza geçmenin yeter kanıtı olup olmadığı, teşebbüs veya hoyratça tasaddi sırasında meydana gelip gelemeyeceği


47) Çocukla sanık arasındaki fiziki benzerlik durumu hakkında rapor alınması


48) Sanık tarafından taşın maktuleye direkt olarak mı vurulduğu veya bir mesafeden mi fırlatılıp atıldığı hususu açıklığa kavuşturulduktan, şayet taş atılmışsa mesafenin kaç metre olduğu, bu mesafeden atılan taşın vücudun istenilen bölgesine mutlak isabet imkânı taşır nitelikte bulunup bulunmadığının belirlenmesi


49) Sanıkların kusur derecelerinin tespiti


50) Uzuv kaybı, uzuv tatili, uzuv zaafı


51) Bütünüyle alınmış dalağın anatomi ve fizyoloji açısından uzuv (organ) olup olmadığı


52) İşçideki meslek hastalığının tespiti


53) Malullük sigortasından yararlanmak isteyen sigortalının, çalışırken malullüğü gerektirecek bir hastalık veya arızasının bulunup bulunmadığı


54) İş göremezlik durumu ve oranı ile işyerinde geçirdiği kaza arasındaki illiyetin belirlenmesi


55) Uygun nedensellik bağının ortaya konulması


56. Sigortalının mesleğinde kazanma gücünü kaybetme oranı


57) Vekâletnamenin verildiği tarihte murisin hukuki ehliyete sahip olup olmadığı


58) Cinsiyet tashihi amacıyla erişkin kişinin harici ve genital muayenesi


59) İşçinin hizmet süresinin tespiti


60) Ticari defterler ve dayanağı belgelerin incelenmesi


61) Limited şirketlerin feshi için açılan davada, haklı sebeplerin oluşup oluşmadığına karar verebilmek üzere, şirket defter ve belgeleri üzerinde inceleme yapılması


62) Rayiç değer tespiti


63) Uyuşturucu madde niteliğinin belirlenmesi


64) Taşınmazın göl sahasında olup olmadığı ve göl sularının daimî etkisi altında bulunup bulunmadığı


65) Açılan pencere ve yapılan balkonun, komşu parsel sahibine ne gibi bir zarar verdiğinin saptanması, bir zarar doğmuşsa bunun katlanılması gereken ve hoşgörü sınırlarını aşan bir niteliği bulunup bulunmadığı


66) Vakfın ?mazbut vakıf? olup olmadığı


67) Haksız rekabet nedeniyle açılan maddi tazminat davasında, davalının haksız rekabeti nedeniyle davacının elde etmekten mahrum kaldığı kar miktarının belirlenmesi ve hesaplanması


68) Pancar tarlasına giren hayvanlarının zarar ve­rip vermedikleri, vermişlerse kapsamı, hayvan sayılarına göre davalıların TCK.m.579?da yer alan ölçü uyarınca sorumluluklarının belirlenmesi


69) Hizmet tespiti davalarında, işyerinde tam gün esasına mı yoksa part-time esasına göre mi çalışma yapıldığının belirlenmesi


70) İltibas yoluyla haksız rekabet yapılıp yapılmadığı


71) Anonim şirket borca batık olma halinin tespiti, hatta iflasını isteyen anonim şirketin borca batıklığını gösteren bilançosu ile yetinmeyip bilirkişi incelemesi yapılması


72) Davalının haksız el attığı saptanan ve ortak alanlar içinde yer alan saç kaplama ve balkon çıkıntısının eski hale getirilmesi için davalıya tanınan 3 ay sürenin yeterliliği


73) İşin teslim tarihinden itibaren, römork arka ve yan kapakları ile baba direklerinin sözleşmeye uygun hale getirilmesi için gerekli olan makul sürenin belirlenmesi


74) Davacının eşine kullanılan ilaçlı stentin sigortalının sağlığına kavuşması açısından gerekli olup olmadığı


75) Bankaların, çekle işleyecek hesap açarken ve çek karnesi verirken, bu işlemlerin gerektirdiği basireti ve itinayı göstermekte kusurlu olup olmadıklarının belirlenmesi


76) Çekteki imzanın keşideci sanığa ait olup olmadığının belirlenmesi amacıyla mukayeseli inceleme yapılması


77) İşlem tarihinde yürürlükte bulunan Bankalar Kanunu hükümlerine göre mevduatın zamanaşımına uğramış bulunup bulunmadığı


78) Türkiye?nin de imzalayıp iç hukukunun bir parçası haline getirdiği CMR Konvansiyonu kapsamında davalı taşıyıcının sorumluluğunun belirlenmesi


79) Kooperatif yönetim kurulu başkan ve üyelerinin zimmet suçunu işleyip işlemediğinin belirlenmesi


80) Otomobildeki arızanın kalitesiz yakıt kullanımına bağlı bir kullanım hatası mı olduğu yoksa imalat hatasından mı kaynaklandığı hususunun belirlenmesi


81) Kamulaştırılan taşınmazın rayiç bedelinin belirlenmesi


82) Haczedilen belediyeye ait araçların fiilen kamu hizmetinde kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi


83) Çek aslı ve ibraz anında alınan onaylı örneği getirtilip incelenerek, keşide tarihinde herhangi bir tahrifat olup olmadığı var ise kim tarafından yapıldığının tespiti


84) Sigorta konusu emtiada meydana gelen hasarın, kendi ayıbından mı kaynaklandığı yoksa yağan yağmur sularının etkisiyle mi oluştuğunun belirlenmesi


85) Diş yapım ve protez hizmet bedelinin tespiti


86) Eserin kabule icbar edilemeyecek derecede ayıplı olup olmadığı


87) Anılan tarihlerde şirket kasa mevcudunun ödeme yapmaya müsait olup olmadığı


88) Dava tarihi itibariyle taşınmazlarındaki satış vaadine konu hisselerin değerinin belirlenmesi


89) Davacı işçinin hak edeceği kıdem ve ihbar tazminatı miktarlarının hesaplanması


90) Taşınmazın tahliye edildiği tarihten itibaren mecurun taraflar arasındaki kira sözleşmesindeki koşullarla ne kadar süre içerisinde kiraya verilebileceğinin belirlenmesi


91) Kazanın salt alkol etkisi ile mi yoksa başka etkenler ve bu arada gerek sürücü gerekse yüklenici davalı şirketin kusuruna bağlı olarak mı oluştuğunun belirlenmesi


92) Kıyı kenar çizgisinin belirlenmesi


93) Sözleşmede kefil firma adına atılan ve inkâr edilen imzanın davalı şirketi bağlayıcı nitelikte olup olmadığının belirlenmesi


94) Sigortalı cihazın ilk arızasından sonra arızanın giderilip yeniden işletmeye alındığı


95) Tapu kaydında cinsi dükkân olarak yazılı dava konusu taşınmaz malikinin işyerini kafe-bar olarak işletmesinin öteki kat maliklerini rahatsız edip etmeyeceği


96) Kat Mülkiyeti Kanunu m.18/1 kapsamında şikâyet edilen rahatsızlığın, alınacak önlemlerle giderilmesinin mümkün bulunup bulunmadığı ve sosyal yapı ve çevre koşulları bakımından hoşgörü ile karşılanabilecek düzeye indirilebilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi


97) İşveren feshe gerekçe gösterdiği rekabet yapabilme ve yeni tek­nolojiyi kullanma yüksek eğitimli ve teknolojiyi kullanan personele gereksini­min olup olmadığı, iş sözleşmesi feshedilen davacının bu nitelikleri taşıyıp ta­şımadığı, hizmetine gereksinim bulunup bulunmadığı


98) İşçinin ikramiye alacağının hesaplanması


99) Tahakkuk eden emlak vergisi ve gecikme zammı miktarı ile bunların hangi dönemleri kapsadığı belirlenerek, yapı kooperatifi yönetim kurulu üyesi olan sanıkların suç tarihlerinde beyanname verme yükümlüsü olup olmadıkları ve oluşan zarardan dolayı sorumluluklarının bulunup bulunmadığının tespiti


100) Devlet Hava Meydanları İşletmesinde İnşaat Emlak Dairesi Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olan sanıkların, eğitim tesisleri inşaatı işini ihaleyle yüklenici şirkete verdikten sonra proje değişikliği yapılıp; bina, buna bağlı olarak otopark servis avlusu ve bağlantı yolu büyütülmek suretiyle birinci keşfe göre bedelin % 248 artışına ihalesiz onay vermekten ibaret eylemlerinde 5237 sayılı TCK m.257?de öngörüldüğü üzere kamunun zarara uğratılıp uğratılmadığı ve kişilere haksız kazanç sağlanıp sağlanmadığı


101) Sanıklara yüklenen görevi kötüye kullanma eylemleri nedeniyle 5237 sayılı TCK m.257?de öngörülen kişilerin mağduriyetine, kamu zararına (5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası m.71uyarınca ekonomik zarar) neden oluşa ve kişilere haksız kazanç sağlama koşullarının oluşup oluşmadığı


102) Şoförler ve Otomobilciler Odası başkan ve üyeleri olan sanıkların kurdukları anonim şirkette hissedar olup olamayacaklarının ve anılan şirkete kiraya verdikleri bina ve araçların düşük fiyatla verilip verilmediği, üyesi oldukları odanın bu nedenle zarar görüp görmediğinin tespiti


103) Muhtar olan sanığın köy içme suyu tesislerinin yapımında kullanılmak üzere makbuz vermeden köy halkından para topladığının kabulü karşısında, sanık müdafiinin ibraz ettiği makbuzlar, köy gelir-gider defterleri ve yapılan işe ilişkin giderlerde gözetilerek toplanan paraların kayıtlara geçirilip geçirilmediği ve yöntemince harcanıp harcanmadığı


104) İlçe mili eğitim müdürü sanığın, yönetmelik ve yönergeler uyarınca ilgili kurumların hesabına aktarması gereken paraları anılan hesaplara süresinde yatırmayıp, TC. Ziraat Bankası Çerkeş Şubesindeki özel öğretim kurumları hesabında tutarak gereksinim olduğunda kaymakam oluru ile usulsüz harcama biçimindeki aktif eyleminden ötürü, TCK m.240 ve 80 kapsamında devletin zarara uğrayıp uğramadığı


105) Hastayı görmeden ve muayene etmeden reçete yazılması suçlaması karşısında, reçetelerdeki tanının hasta görülmeden saptanıp saptanmayacağı, bu tanılar için sağlık kurulu raporlarının yeterli olup olmadığı ve verilen ilaçların tanıya uygun olup olmadığının belirlenmesi


106) Sanıklar tarafından onanan parselasyon planının İmar Kanunu m.18 ile 02.11.1985 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan İmar Kanunu m.18 Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olup olmadığı ve bunun sonucunda kişilerin mağduriyetine ya da kişilere haksız bir kazanç sağlanıp sağlanmadığının belirlenmesi


107) Hileli iflas suçunun tespiti


108) Bazı hastalıkların tedavisi için yürütülen faaliyetin sahte tabiplik sayılıp sayılamayacağı


109) Haksız ihtiyati haciz nedeniyle oluşan maddi tazminatın tespit ve tayini


110) Taşımanın geç yapılması sonucu doğan üretim kaybı ve montör giderlerine ilişkin zararın hesabının, uzman bilirkişilerden alınacak bir raporla saptanması gerekir


111) İİK.m.82/12 kapsamında borçlunun haczedilemeyen haline münasip evinin belirlenmesi


112) Muris muvazaasının belirlenmesi


113) Taşınmazlar üzerinde inceleme yapılarak, trampada muvazaa bulunup bulunmadığının belirlenmesi


114) Haczedilen makinanın, bağımsız olarak haczedilmesi durumunda fabrikanın çalışmasının durup durmayacağının tespit edilmesi


115) Vakfın mal varlığının amacın gerçekleşmesini olanaksız kılacak şekilde azalmış olması, vakfın dağılmış sayılması için yeterli neden kabul edilmekte ise de, bu yetersizliğin belirlenmesi için vakfa ait faaliyet raporları, bilançolar ve ilgili diğer belgeler üzerinde inceleme yapılması


116) Bir işletmenin ?ticari işletme? mi yoksa ?esnaf işletmesi? mi olduğu hususunda, işletmenin mali yapısı ve defterleri üzerinde inceleme yapılması


117) Ticari örf ve âdet kuralının belirlenmesi için öncelikle yerel ticaret odasından yerleşmiş bir gelenek bulunup bulunmadığı sorulması ve alınacak cevaba göre gerekirse bilirkişi incelemesi yapılması


118) Acentenin faaliyeti nedeniyle müvekkilin iş ve müşteri çevresi genişlemiş ve işletmesinin değeri artmış olduğundan, acentelik ilişkisi sona erdiğinde acentenin firmadan isteyebileceği müşteri tazminatını veya portföy hakkının hesaplanması


119) Çek keşidecisinin, düzenleme tarihinde tasarruf ehliyetine sahip olup olmadığının belirlenmesi


120) İş sözleşmesinin feshinden sonra, fesih tarihi, işçinin yaşı ve iş tecrübesi de dikkate alınarak, işçinin ne kadar zamanda iş bulabileceği ya da iş bulup bulamayacağının açıklığa kavuşturulması


121) Evlat edinme işleminin evlatlığın menfaatine olup olmadığının belirlenmesi


122) Kooperatif yöneticilerinin suç işleyip işlemediğinin tespiti bakımından kooperatif defter ve belgeleri üzerinde inceleme yapılması


123) Bir tercüme eserin, işleme eser olarak kabul edilip edilemeyeceğinin belirlenmesi


124) Sözleşmenin feshi halinde davalı ile sözleşme yapılmadan önce en yakın teklifte bulunan kimse ile yoksa sözleşme tarihinde en yakın teklifin ne olması gerektiğinin tespiti ile sözleşme yapma fırsatının kaçırılması sonucu, bu teklif fiyatı ile fesihten sonra yapılan sözleşme arasındaki farkın belirlenmesi


125) Adi şirkette net kâr payının tespiti


126) Davacıya ait işleme eser, onun izni olmadan, davalı tarafça yayınlanan derginin eki olarak dağıtılmış olduğuna göre, davacının uğradığı maddi zararın tespiti için, kitapların (işleme eserin) promosyon aracı olarak değil de, müstakilen basılmış olsaydı, kaç adet basılıp satılabileceği ve fiyatının ne olacağının tespit ettirilmesi


127) Tedavi giderleri için belge ibraz edilemeyen hallerde, yaraların tedavisi bakımından ne miktar bir gider yapılması gerektiğinin belirlenmesi


128) Yaralanmanın derecesi ve doktor raporları ile hastane kayıtları incelenerek, yaralanma nedeniyle yapılması zorunlu tedavi giderlerinin ne kadar olabileceğinin tespiti


129) TK.m.711 hükmüne aykırı ödemeden men talimatına uymaksızın uygun hesaptan çek bedelini hamile ödeyen bankanın keşideciden olan alacağının hesaplanması


130) Çek üzerinde yazılı meblağda tahrifat yapılıp yapılmadığının incelenmesi


131) Tüketici tarafından satın alınan telefondaki çatlama ve ona bağlı arızaların gizli ayıptan mı kullanım hatasından mı kaynaklanmış olduğunun belirlenmesi


132) Kooperatif yönetim kurulu üyeleri olan sanıkların görevleri sırasında, haksız, yersiz ve keyfi olarak ödemelerde bulundukları, işleri süresinde yapmadıkları ve primleri zamanında ödemedikleri, dolayısıyla kooperatifi gereksiz yere (fazladan) ve cezalı ödemeye maruz bıraktıkları iddiaları hakkında kooperatif hesap ve işlemleri üzerinde ayrıntılı inceleme yapılarak, sanıkların kusurları ile kooperatif zararına neden olup olmadıkları araştırılıp sonucuna göre fiillerin, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu m.62/son aracılığıyla TCK.m.240?daki suçu işleyip işlemediklerinin belirlenmesi


133) İntifa hakkından kaynaklanan alacağın hesaplanması


134) İşçinin iş aktini feshetmesinin 1475 sayılı İş Kanunu m.16/2 kapsamında haklı sayılıp sayılamayacağının belirlenmesi


135) Sinema filmindeki müstehcenliğin belirlenmesi


136) Sigorta poliçesi genel şartlarına göre, sürücünün alkolün etkisi altında bulunması nedeniyle kaza ve hasarın meydana gelmiş olup olmadığının belirlenmesi


137) İş kazasının meydana gelmesindeki sorumluların ve sorumluluk oranlarının belirlenmesi


138) Belediye veya diğer kamu kuruluşlarınca usulüne uygun çıkarılmayan ihaleyi üstlenen veya aldığı ihalenin usulünce onaylanmasını beklemeden işe başlayan müteahhidin iş sahibi kamu kuruluşu yararına olarak yaptığı işin bedeli, malzeme ve işçilik gibi zorunlu ve faydalı masrafların, vekâletsiz iş görme hükümleri uyarınca yapıldığı tarihten itibaren işleyen faizi ile birlikte hesaplanması


139) Zimmetin normal denetim ve bankada mevcut kayıt ve belgelerin karşılaştırılması ve kontrolü sonucu tespit edilip edilemeyeceği, suçun banka dışı araştırmayı gerektirecek derecede bankayı aldatıcı ve fiilin açığa çıkmasını engelleyecek her türlü hileli faaliyette bulunmak suretiyle işlenip işlenmediği


140) 17 Ağustos 1999 depreminden tam üç yıl sonra inşaata başlanması kararlaştırıldığına göre, eserde mevcut imalat seviyesi, yetkili mercilerin deprem nedeniyle bir işlem yapıp yapmadığı, yapılmışsa inşaat süresine olan etkisi de dikkate alınarak; BK.m.358 kapsamında inşaatın bitmesi gereken sürenin hesaplanması


141) İnşaat sözleşmesinin haksız olarak feshi nedeniyle uğranılan kar mahrumiyetinin BK.m.325 hükmü de dikkate alınarak hesaplanması


142) Görünür ayıpları ileri sürülmeden teslim alınan mallarda ayıplı ve eksik işlerin neler olduğu ve hangilerinin açık ayıp, hangilerinin gizli ayıp niteliğinde olduğunun belirlenmesi


143) Davacıya ait şiirin izinsiz olarak ve estetik kaygı taşımaksızın bir televizyon kanalında oynatılması nedeniyle açılan maddi ve manevi tazminat davasında eylemin haksız fiil sayılıp sayılamayacağı


144) Kambiyo senedi üzerinde çıkıntı yapılarak ilave edilen milyon yazısı ile bunun yanındaki parafın borçluya ait olup olmadığı


145) Evliliğin iptal sebebi olarak (EMK.m.116/2, YMK.m.149/2 ; EMK.m.117/2, YMK.m.150/2) eşin sara hastası olup olmadığının belirlenmesi


146) Diş teknisyeni olan ve diş çekimi ve tedavisi de yaptığı anlaşılan failin atölyesinde ele geçirilen alet ve edevattan, özellikle yetkisi dahilinde olan ve protez yapımında kullanılan cihazların belirlenerek ayrılması ve sadece diş tedavi ve çekiminde kullandığı sabit görülen aletlerin zoralımına karar verilmesi


147) Aynen taksim talep edilen taşınmazda bölüştürme imkânı bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla tapu kaydı ve çap uygulandıktan sonra ?taksim projesi? veya ?taksim krokisi? hazırlanması


148) Paylı mülkiyetin giderilmesi davasında denkleştirme yapılıp yapılmayacağı ve bunun oranının belirlenmesi


149) Kat mülkiyeti kurulması imkânı bakımından, taşınmaz üzerindeki kısmen ahşap yapının iskân edilemez nitelikte olup olmadığının belirlenmesi


150) Paylı mülkiyetin kat mülkiyetine çevrilebilmesi için KMK.m.10/5 uyarınca taşınmazın, her paydaşa birer bağımsız bölüm tahsisine elverişli olduğunun belirlenmesi


151) İlkokul mezunu olup yardımcı teknik hizmetlerde çalışan davacı işçinin işten çıkarılması işleminin, yeni teknoloji ürünlerini kullanan ve bakım/onarım gibi asli işleri için nitelikli teknisyene ihtiyaç duyan davalı işletme için işyeri gereklerine dayalı bir geçerli (haklı) neden sayılıp sayılmayacağı


152) Sanığın, ihalenin iptaline ilişkin kararın tebliğine karşın, katılan şirketin yakınmasından sonra yazdığı yazıya kadar ihalenin iptalini gerçekleştirmemek suretiyle Devletçe zarar veya kişilerin mağduriyetine yol açıp açmadığı ya da yüklenici şirkete yarar sağlayıp sağlamadığının belirlenmesi


153) Kaçak elektrik kullanıldığının tespiti


154) Eşyadaki doğal niteliğin paslanmaya sebep olup olmadığının belirlenmesi


155) Taşımanın geç yapılması sonucu doğan üretim kaybı ve montör giderlerine ilişkin zararın hesaplanması


156) Gümrük kaçakçılığının tespiti


157) Kiralananı tek taraflı olarak tahliye eden kiracının sözleşmeye aykırı bu davranışı nedeniyle kiralayana verdiği zararın tespiti bakımından, kiralayanın tahliyeyi öğrendiği tarihten itibaren normal olarak ne kadar sürede taşınmazı kiraya verebileceği hususunun belirlenmesi


158) Her iki tarafın imal ettiği regülatörler arasında şekli iltibasın varlığı anlaşılmakta ise de, bu benzerliğin bir teknik zaruret sonucu mu, yoksa sırf davalının, davacı ile haksız rekabet girişmek için mi bu benzerliği tercih ettiği ve davalının başka bir biçimde regülatör yapmasına teknik imkan bulunup bulunmadığı ve bu iki mamulü satın alacak olan ilgili alıcıların bu şekli benzerlik nedeniyle, birinin yerine diğerini satın alıp almayacağı ve bu hususta bir aldatıcı hareket ihtimalinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi


159) Dava konusu parselin eskiden beri kullanılan kültür arazisi ve orman sayılmayan yerlerden olup olmadığının belirlenmesi


Yargıtay kararları için bkz. s.221-244

Adres
: Fatih Mah. 35 No.lu Sok Ateş İş Merkezi No.14 Daire No.4 Şehitkamil / Gaziantep
Faks
: http://www.yahyaderyal.net
GSM
: 0 533 266 14 47
E-Posta