Memurun Ticaret Yasağı

 

 


Danıştay 12. Daire, 27.10.2015, 2012/1749-5577:


Olayda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 28.maddesinde, memurların Türk Ticaret Kanunu'na göre (tacir) veya (esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamayacakları, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamayacakları, ticari mümessil veya ticari vekil veya kolektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamayacaklarını belirtilmiştir. Mevzuat hükmü uyarınca, kanuni temsilci sıfatını haiz olmadıkları sürece Devlet memurlarının limited şirket ortağı olabilecekleri anlaşılmakta olup, davacının ortağı olduğu şirkette şirketi idare eden bir mesul müdürün de bulunduğu hususu dikkate alındığında dava konusu işlemde ve davanın reddi yolunda verilen kararda hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.


Danıştay 12. Daire, 27.10.2015, 2011/95-2720:


Tapu Sicil Müdürü olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Kanunun 125/D-(h) maddesi uyarınca bir yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına, bu cezanın öğrenim durumu itibariyle yükselebileceği derecenin son kademesinde olması nedeniyle brüt aylığından 1/4 oranında kesinti yapılması suretiyle uygulanmasına ilişkin 29.04.2009 tarihli ve 18 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/D-(h) maddesinin aynı Kanunun 28. maddesiyle birlikte yorumlanmasından, Kanunda ifade edilen "ticaret yapmak" tabiri ile Türk Ticaret Kanununa göre esnaf veya tacir sayılmayı gerektirecek bir faaliyetin kastedildiği, "diğer kazanç getirici faaliyetler" ifadesiyle de, 28. maddede tanımlanan ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alma, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olma gibi faaliyetlerin kastedildiği sonucuna varıldığı, davacı hakkında tespit edilen husus bir emlak-alım satımı işine aracılık etmek suretiyle menfaat temin etmeye ilişkin olduğundan Kanunun 125/D-(h) maddesi kapsamında değerlendirilmesine hukuki olanak bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali ... gerekir.


Danıştay 13. Daire, 30.12.2013, 2164/4048:


Dava; Karayolları Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlüğü'nce açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihalesine dair olarak davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kamu İhale Kurulu kararının iptali istemiyle açılmıştır. Devlet memurlarının anonim şirketlerde ortak olmalarını engelleyen bir yasak bulunmadığı, bunun yanında 4734 Sayılı Kanunun 10. maddesinin 3. fıkrasında da, şirket tarafından sunulacak iş deneyim belgesinin, son bir yıldır şirketin %50'den fazla hissesine sahip ortağı adına düzenlenmiş belge olabileceğinin kabul edildiği, bir yıllık süre içerisinde şirket müdürlüğü, temsilciliği, yönetim kurulu başkanlığı veya üyeliği gibi aktif görevlerde bulunulması gerekliliğini arayan bir düzenlemenin bulunmadığı dikkate alındığında, son bir yıldır şirkette %50'den fazla ortak olan kişi adına düzenlenen iş deneyim belgesinin uygun olmadığı gerekçesiyle, davacı şirketin değerlendirme dışı bırakılmasının ardından yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine dair Kurul kararında ve bu kararın iptali istemiyle açılan davanın reddine dair Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Faks
: http://www.yahyaderyal.net
GSM
: 0 533 266 14 47
E-Posta