Sağlık Hukuku Rehberi

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

 

 • Sağlık Mevzuatı (1)-2
 • Sağlık Mevzuatı (2)-2
 • Sağlık Mevzuatı (3)-3
 • 1982 Anayasası-3
 • Avrupa Konseyi Biyotıp Sözleşmesi (Sağlık Hukuku Anayasası)-4
 • Biyo-Tıp Sözleşmesi Direktifleri (1)-4
 • Mesleki/Tıbbi Standart-5
 • Jinekoloğun Mesleki Kusurunun Olmaması-5
 • Biyo-Tıp Sözleşmesi Direktifleri (2)-6
 • Temel Kavramlar-6
 • Sağlık Mesleği Mensubu Görev Tanımları-7
 • Sağlık Mesleği Mensubu Görev Tanımları-7
 • Sağlık Personeli HHY m. 4/c-8
 • Sağlık İşkolu-8
 • Sağlık Hizmetleri Çalışanları-9
 • Sağlık Çalışanının Rastgele Seçilmemesi-9
 • Sağlık ve Hukuki Sorumluluk-10
 • Ceza Sorumluluğu-10
 • Kast ve Taksir Türleri/Formları-11
 • Kusurlu Eylem İle Olumsuz Sonuç Arasında Nedensellik Bağı-11
 • Taksirli Suçun Birlikte İşlenmesi, Teşebbüs-12
 • Kastın Aşılması-12
 • Kısa Süreli (1 Yıldan Az) Hapis Cezaları (TCK. m. 50)-13
 • İki Yıldan Az Süreli Hapis Cezalarında Erteleme İmkanı (TCK. m. 51)-13
 • Sorumluluğu Kaldıran Neden: Komplikasyon (İzin Verilen Risk)-14
 • Komplikasyon (İzin Verilen Risk)-14
 • Komplikasyon Sayılabilecek Haller-15
 • Bir Komplikasyon Örneği: Alerjik Ansafalit-16
 • Hekimin Sorumluluk Sınırı-16
 • Tıbbın Kural ve Gereklerine Uygunluk-17
 • Cerrahi Müdahaleler ve Riskleri-17
 • (Memur Cerrahlar İçin) -Bıçak Parası--18
 • Görevi Kötüye Kullanma Suçu-18
 • Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Niteliği-19
 • Sağlıkta Görevi Kötüye Kullanma Suçu Örnekleri/1-19
 • Sağlıkta Görevi Kötüye Kullanma Suçu Örnekleri/2-20
 • Sağlıkta Görevi Kötüye Kullanma Suçu Örnekleri/3-20
 • Sağlıkta Görevi Kötüye Kullanma Suçu Örnekleri/4-21
 • Ameliyat İçin Para Alma: Görevi Kötüye Kullanma-21
 • Görevi Kötüye Kullanma Olarak Nitelendirilen Bıçak Parası Alma Eylemine Orantılı Ceza Uygulanmalıdır-22
 • Ameliyat Sonrası Minnet ve Memnuniyet Ödemeleri: Görevi Kötüye Kullanma-22
 • Bıçak Parası Rüşvet Suçu (4-10 yıl)-23
 • Memurun Yapması Gereken Bir İşi Yapması İçin Ona Verilen Para Rüşvet Değil, Görevi Kötüye Kullanma Suçudur-23
 • İhmali Davranışla Görevi Kötüye Kullanma-24
 • İhmali Davranışla Görevi Kötüye Kullanma-24
 • Memur Sağlık Çalışanının Hastayı Özele (muayenehanesine, belli bir eczane, laboratuar veya medikal firmaya) Yönlendirmesi-25
 • Hastayı Muayenehanesine Yönlendirme, Haksız Kazanç-25
 • Sağlık Meslek Mensuplarının Gerçeğe Aykırı Belge Düzenleme Suçu (TCK. m. 210/2, 204/2)-26
 • Reçete Sahteciliği-26
 • Eczacının Sahte Reçete Düzenlemesi-27
 • Resmi Belgede Sahtecilik ve Dolandırıcılık-27
 • Reçete Usulsüzlüğü: Dolandırıcılık Suçu-28
 • Reçete Sahteciliği: Resmi Belgede Sahtecilik-28
 • Reçete Sahteciliği: Resmi Belgede Sahtecilik-29
 • Resmi Belgede Sahtecilik-29
 • Resmi Belgede Sahtecilik-30
 • Resmi Belgede Sahtecilik-30
 • Meslek Sırrının İfşası Suçu (TCK. m. 134, 137)-31
 • Kamu Görevinin Topluca Terk Edilmesi (TCK. m. 260)-31
 • Eziyet ve İşkence Suçları (TCK. m. 94, 96)-32
 • Çocuk Düşürtme Suçu (TCK. m. 99)-32
 • Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma-33
 • Sağlık Hizmetlerine Yönelik Muhtelif Suçlar/1-33
 • Sağlık Hizmetlerine Yönelik Muhtelif Suçlar/2-34
 • Görevi İhmal Suçu Örnekleri: Usulsüz Rapor Tanzimi - Adli Raporda Usulsüzlük-34
 • Reçete ve Medikal Malzeme Sahteciliğinin İspatı-35
 • Acil Hasta İçin Başkasına Ait Yeşil Kartın Kullanılması Dolandırıcılık Değildir-35
 • Acil Sağlık Hizmeti Bedeli Hastadan Alınamaz-36
 • Acil Hasta İçin Başkasına Ait Yeşil Kartın Kullanılması-36
 • Hekimin Kimlik Tespiti Görevi-37
 • İlaç Alanın Kimliğini Teşhis Etmeden İlaç Veren Eczacıya Uygulanan Sözleşme Cezası Yerindedir-37
 • Suçları İhbar Yükümlülüğü-38
 • TCK 278 İptali-38
 • YTCK. m. 280 (Özellikleri)-39
 • Taksirle Ölüme Sebep Olma Suçu-39
 • Zamanında Hastaneye Gönderilmeyen Hastanın Kurtulma İmkanı-40
 • Müdahalede Gecikme İle Ölüm Arasındaki İlliyet-40
 • Taksirle Ölüme Sebebiyet: Görevi İhmal-41
 • Teşhiste Yanılma ve Tedavide Gecikme İle Ölüme Sebebiyet-41
 • Nedensellik Bağı ve Hekim Kusuru YSŞ Sorulmalıdır-42
 • Ağırlaşmış (Kasden) Yaralama-42
 • Taksirle Ölüme Sebebiyet: Anestezistlerin Kusuru-43
 • Jinekolog ve Anestezi Teknisyeni Kusuru-43
 • Jinekolog ve Çocuk Hekiminin Kusur Paylaşımı-44
 • Yanlış Tıbbi Yöntem Uygulanması (Acemilik) Nedeniyle Ölüm-44
 • Taksirle Ölüme Sebebiyet: İlliyet Bağı-45
 • Taksirle Ölüme Sebebiyet: İlliyet Bağı-45
 • Ölüme Sebebiyet Değil Görevi İhmal-46
 • İhmali Davranışla Kasten Öldürme (TCK. m. 83)-46
 • İhmal ile Ölüme Sebebiyet-47
 • Taksirle Ölüme Sebebiyet-47
 • Hekim ve Hemşire Kusurlarının Ayrılması-48
 • Hekimin Yardımcı Sağlık Personelini Denetim Görevi-48
 • Taksirle Yaralama Örnekleri: Sınıkçılık ve Makas Unutma-49
 • İhmal ile Taksirle Yaralama-49
 • Uzman Olmayan Hekimin Yetkisiz Müdahalesi-50
 • Psikoloğun Hasta Muayene Edip İlaç Yazması-50
 • Fizyoterapist ve Medyumluğun Hekimlikten Ayrılması-51
 • Doktor Unvanının Kullanılması-51
 • İğne Yapma ve Tedavi Yetkisi-52
 • Bitkisel Ürünler Satışı-52
 • Egzama İlacı İmali, Romatizma Halkası Satışı-53
 • Enjeksiyon Nedeniyle Uzuv Zaafı (Hemşirenin Sorumluluğu)-53
 • Hemşirenin Görev Sınırlarını Aşması: Taksirle Yaralama-54
 • Sağlam Dişin Çekilmesi: Taksirle Yaralama-54
 • Dikkat ve Özen Eksikliğine Bağlı Taksirle Yaralama-55
 • Nitelikli Taksirle Yaralama-55
 • Konsültasyon Yapılmaması ve Mesleki Özen Eksikliği-56
 • Taksirle Yaralama Şikayete Bağlı-56
 • Hastanın Rızası İle Kök Hücre Tedavisi Suç Değildir-57
 • 765 Sayılı TCK?nda Deney ve Deneme Suçları Düzenlenmemiştir-57
 • Sağlık Uyuşmazlıklarında Bilirkişilik-58
 • Yüksek Sağlık Şurası-58
 • Tababete İlişkin Ceza Davalarında Bilirkişilik-59
 • YSŞ Görüşü Bağlayıcı Değil-59
 • ATK Büyük Genel Kurulu Görüşü-60
 • ATK Genel Kurulundan Görüş Alınması-60
 • Yetersiz YSŞ Görüşü Hükme Esas Alınamaz-61
 • Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik Suçu-61
 • Gerçeğe Aykırı Morg Kağıdı Tanzimi Memurun Öğrendiği Suçu Bildirmeme Suçu (eTCK/235, yTCK/279)-62
 • Bilirkişi Raporunun Niteliği-62
 • Bilirkişi Heyetinin Teşkili-63
 • Bilirkişilikten Kaçınma (CMK. 71) ve Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik Suçu (TCK. 276)-63
 • Sağlıkta Zorunlu Bilirkişilik-64
 • Müdahalenin Tıbba Uygunluğu-64
 • Hüküm Kurmaya Elverişli Bilirkişi Raporu-65
 • Hüküm Kurmaya Elverişli Bilirkişi Raporu-65
 • Uygun Bilirkişi Seçimi-66
 • Bilirkişi Uzmanlığının Belirtilmesi-66
 • Konunun Uzmanı Bulunmayan ATK İhtisas Kurulu Raporuna İtibar Edilemez-67
 • YSŞ ve ATK Görüşlerine İtiraz Halinde Üniversiteden Rapor Alınmalıdır-67
 • Üniversiteden Kariyerli Bilirkişiler/1-68
 • Üniversiteden Kariyerli Bilirkişiler/2-68
 • Üniversiteden Kariyerli Bilirkişiler/3-69
 • Bilirkişi Raporlarına Yönelik İtirazlar Karşılanmalıdır-69
 • Garip Bilirkişi Raporları (YSŞ)-70
 • Garip Bilirkişi Raporları (ATK)-70
 • Garip Bilirkişi Raporları (ATK)-71
 • Garip Bilirkişi Raporları (ATK)-71
 • Gazlı Bez Unutma Kusur İse de Zararı Kesin Değildir(!)-72
 • Gazlı Bez Unutma Kesin İse Bilirkişiye Gerek Yoktur-72
 • Hekimin Görev ve Yetki Alanı-73
 • Asistan Hekimin Yetki Sınırlarının Belirlenmesi-73
 • Azlık Görüşü Olan Raporlara Dikkat!-74
 • 5237 Sayılı TCK İle Getirilen Yenilikler-74
 • Suç Mağdurunun Muayenesi-75
 • Tanıklıktan Çekinme (CMK. 46)-75
 • Moleküler Genetik İncelemeler (CMK. 78 vd. )-76
 • Otopsi (CMK. m. 87)-76
 • Adli Muayene (CMK. 86)-77
 • Cezaevinde Sağlık (İnfazK. 27)-77
 • Hükümlülerin Hastaneye Sevki (İnfazK. 57)-78
 • Hükümlünün Muayene ve Tedavisi (İnfazK. 78)-78
 • İnfaza Engel Hastalıklar (İnfazK. 18, 81)-79
 • İnfaza Engel Hastalıklar (İnfazK. 18, 81)-79
 • Açlık Grevi ve Ölüm Orucu (İnfazK. 82)-80
 • İsviçre Federal Mahkemesi Kararlarında -Tedbirsizlik- Örnekleri-80
 • İsviçre Federal Mahkemesi Kararlarında -Dikkatsizlik- Örnekleri-81
 • Meslek ve Sanatta Acemilik-81
 • Emir ve talimatlara, mesleki kurallara uymamak-82
 • Sağlık Mesleği Kuralları-82
 • MEMURLARIN YARGILANMASI (4483 Sayılı Kanun)-83
 • Memur Dokunulmazlığı-83
 • Soruşturma İçin İzin Gerekmeyen Suçlar-84
 • -Görev Sebebiyle- İşlenen Suçlar-84
 • Vakıf Üniversitesi Hastanesindeki Hekimler de Kamu Görevlisi-85
 • Yargılama İzni Alınmaması-85
 • İhbar ve Şikayet-86
 • Asılsız ve İmzasız Şikayetler-86
 • Asılsız Şikayetle Mağdur Memurun Korunması 4483/m. 15-87
 • Şikayet Dilekçesinin İşleme Konmaması-87
 • İsnat ve İftiraya Karşı Memurun Korunması-88
 • Ön İnceleme ve Soruşturma İzni-88
 • Ön İnceleme Başlatma Zorunluluğu-89
 • İtiraz Hakkı-89
 • İtiraz Hakkı-90
 • Hazırlık Soruşturması - Yargılama-90
 • ÖZEL HUKUK (TAZMİNAT) SORUMLULUĞU-91
 • Tazminat Davalarında Görevli Mahkeme-91
 • Tazminat Davalarında Yetkili Mahkeme-92
 • Tazminat Sorumluluğu Şartları (BK. m. 49 vd. )-92
 • Nedensellik Bağı-93
 • Hekimlerin Kusuru İle Zarar Arasındaki Bağın Kurulması-93
 • Kusur İle Zarar Arasındaki Nedensellik Bağı-94
 • Nedensellik Bağının Kesildiği Haller-94
 • Uzman Olmayanın Tıbbi Müdahalesi-95
 • Hasta-Hekim İlişkisi: Vekalet-95
 • Vekilin Özen Borcu (BK 818/ BK 6098)-96
 • Akdi Sorumluluğun Şartları-96
 • Vekalet Akdinde Edimin Konusu-97
 • Hekimin Özen Borcu-97
 • Tıbbi Özen Eksikliği-98
 • Zararın Tamamından Sorumluluk-98
 • Vekilin Özen Borcu Yargıtay 13. Hukuk Dairesi-99
 • Hekim Hafif de Olsa Bütün Kusurlarından Sorumludur-99
 • Hekim En Hafif Kusurundan Dahi Sorumludur/1-100
 • Hekim En Hafif Kusurundan Dahi Sorumludur/2-100
 • Davacı Kusursuz İse Hekimin Kusur Oranına Bakılmaksızın Tazminatın Tümünden Sorumlu Sayılır-101
 • Akdi İlişkide Hekimin İspat Yükü-101
 • Hekim Kusursuz Olduğunu İspatla Yükümlü-102
 • Yardımcıların Fiilinden Hekimin Sorumluluğu-102
 • İfa Yardımcısı Hemşirenin Fiilinden Hekimin Sorumluluğu-103
 • (Özel) Hastaneye Kabul Sözleşmesi-103
 • Özel Hastanenin Organizasyon Kusuru-104
 • Özel Hastane Güvenlik Zafiyeti/1-104
 • Özel Hastane Güvenlik Zafiyeti/2-105
 • Doktorun Kusur Oranına Bakılmaksızın Özel Hastane Zararın Tamamından Sorumlu-105
 • Doktorun Kusur Oranına Bakılmaksızın Özel Hastane Zararın Tamamından Sorumlu-106
 • Doktor-Özel Hastane (İstihdam Eden) İlişkisi-106
 • İstihdam İlişkisi Yoksa Özel Hastane Sorumlu Değildir-107
 • İstihdam Eden Özel Hastanenin Kusursuz Sorumluluğu-107
 • Sorumsuzluk Anlaşması (BK. m. 114)-108
 • Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk (BK. m. 115)-108
 • Özel Hastane İşletmeciliği, Ticari Dava-109
 • Özel Hastanelerin Acil Yükümlülükleri-109
 • Özel Hastane-Hasta İlişkisi: Vekalet-110
 • Özel Hastane-SGK İlişkisi-110
 • Özel Hastane-SGK Sözleşme İlişkisi Kaynaklı Davalarda Yetkili Mahkeme-111
 • Diyaliz Merkezinde İlave Ücret Levhasının Bulunmaması Nedeniyle SGK Tarafından Ceza Kesilmesi-111
 • Özel Hastanenin Tazminat Sorumluluğu-112
 • Ameliyathanesi Kiralanan Özel Hastane Cerrahın Kusurundan Sorumlu Tutulamaz-112
 • Kiralanan Özel Hastane de Cerrahın Kusurundan Sorumlu Tutulmalıdır-113
 • Cerrahın Ameliyathanesini Kullandığı Özel Hastane İle Birlikte Sorumluluğu-113
 • Vekaletin Gereği Gibi İfa Edilmemesi-114
 • Eser Sözleşmesi Sayılan İstisnai İlişkiler-114
 • Diş Protezi Eser Sözleşmesidir-115
 • Plastik Cerrahi - Ayıplı Eser - Hastanın Oluru-115
 • Ayıplı Eser, Hasta Beklentileri, Hukukçu Bilirkişi-116
 • Plastik Cerrahi - Eser Sözleşmesi - İspat-116
 • Tazminat İlkeleri-117
 • Alman Hukukunda Hekimin Ağır Kusurlu Sayıldığı Haller Hakeri, Tıp H, 2012(5), s. 585-117
 • Kusur Oranında İndirim Yasağı/1-118
 • Kusur Oranında İndirim Yasağı/2-118
 • İleri Tetkik Amaçlı Yurtdışı Giderleri de Tedavi Giderleri Kapsamında İstenebilir-119
 • Cerrahın Kusuru İle Oluşan Yanığın Tedavi Giderleri Maddi Tazminat Kapsamında Özel Hastaneden İstenir-120
 • Tıbbi Cihaz Riski Kaynaklı Özel Hastane Organizasyon Sorumluluğu-120
 • Kamu Hastanesinde Yapılmayan Tedavinin Giderleri Maddi Tazminat Kapsamında İstenebilir-121
 • Hakim Talepten Fazla Tazminata Hükmedemez 13. HD. , 28. 11. 2002, 11318/12909-121
 • Tazminat Sorumluluğunu Gerektiren Tıbbi Hata Halleri/1-122
 • Tazminat Sorumluluğunu Gerektiren Tıbbi Hata Halleri/2-122
 • Tazminat Sorumluluğunu Gerektiren Tıbbi Hata Halleri/3-123
 • Tazminat Sorumluluğunu Gerektiren Tıbbi Hata Halleri/4-123
 • Tazminat Sorumluluğunu Gerektiren Tıbbi Hata Halleri/5-124
 • Tazminat Sorumluluğunu Gerektiren Tıbbi Hata Halleri/6-124
 • Tazminat Sorumluluğunu Gerektiren Tıbbi Hata Halleri/7-125
 • En Çok Karşılaşılan Tıbbi Hata (Malpraktis) Türleri Yüksek Sağlık Şurası (2008)-125
 • Pratisyen Hekimin Görev Tanımı-126
 • Hastanın Ölümü Halinde Tazminatın Kapsamı-126
 • Hastanın Ölümü Halinde Tazminatın Kapsamı-127
 • Ölüm Halinde Maddi Tazminat Hesabı-127
 • Destekten Yoksunluk Tazminatında İskonto-128
 • Destekten Yoksunluk Tazminatı-128
 • Manevî Tazminat-129
 • Manevî Tazminatın Niteliği-129
 • Manevî Tazminatın Yeni İşlevi: Caydırıcılık-130
 • Felç Nedeniyle Ebeveyn ve Kardeşlerin Manevî Tazminat Hakkı-130
 • Burunda Kırık İğne Unutan ve Bunu Hastaya Bildirmeyen Cerrah Manevi Tazminata da Mahkum Edilmelidir-131
 • Aile Hekimince Bilgilendirilmediği İçin Kızamıkçık Aşısı Nedeniyle Kürtaj Yaptırmak Zorunda Bırakılan Kadının Manevi Tazminat Hakkı-131
 • Hasta Dosyasının Kaybı Manevî Tazminatı Gerektiren Bir Zarar Teşkil Eder-132
 • Manevî Tazminat Hakkı-132
 • Başarısız Kürtaj Nedeniyle İstemeden Çocuk Doğuran Anne Doktordan Manevi Tazminat İsteyemez-133
 • Manevi Tazminat Talebinin Bölünememesi ve İbraname-133
 • Manevî Zarar Hesabı-134
 • Manevî Tazminatın Takdiri-134
 • Manevî Tazminatın Fahiş Takdiri-135
 • Manevî Tazminatın Az Takdiri-135
 • Manevî Tazminatın Az Takdiri-136
 • Manevî Tazminatın Az Takdiri-136
 • Hekimin Aldığı Disiplin Cezasını Hatırlatmak Manevî Tazminatı Gerektirmez-137
 • Ceza Davası Tazminat Davası İlişkisi (1) (BK. m. 74)-137
 • Hukuk Hakimi Ceza Davası Sonucunu Bekler-138
 • Sahte Belgeye Dayalı İstirdat Davasında Sahtecilik Konulu Ceza Davası Sonucu Beklenmelidir-138
 • Sahte Belge Düzenleme Suçundan Beraat Kararının Hukuk Davasına Etkisi-139
 • Ceza Davası Tazminat Davası İlişkisi (2) (BK. m. 74)-139
 • Kusurlu Davalılar Hakkında Verilen Beraat Kararı Hukuk Hakimini Bağlamaz-140
 • Ceza Davasındaki Kusur Tespiti Tazminat Davasında Esas Alınır Görüşü-140
 • Ceza Davasındaki Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı, Hukuk Hakimini Bağlamaz-141
 • Ceza Davasındaki Mahkumiyet ve Maddi Olgu Tespiti Hukuk Hakimini Bağlar-141
 • Sağlık Hukukunda Uzlaşma/1-142
 • Sağlık Hukukunda Uzlaşma/2-142
 • Sağlık İdaresi ve Personelin Sorumluluğu-143
 • Ceza ve Disiplin Soruşturması İlişkisi-143
 • Görevin İhmali Suçu Yerine Disiplin Suçu Uygulaması-144
 • Görevi İhmal Kastının Bulunmaması-144
 • Sağlık: İdari Kamu Hizmeti-145
 • Askeri Hastaneler-145
 • Askerlik Görevini Yapmakta İken Jandarma Erin Askeri Hastane Aleyhine Açacağı Davada AYİM Görevli-146
 • Piyade Uzman Onbaşının İç Güvenlik Operasyonu Sırasında Maruz Kaldığı Yaralanma İçin Açtığı Tazminat Davasında AYİM Görevli-146
 • Emekli Askerin Hatalı Tedavi Davasında Genel İdari Yargı Görevli-147
 • Askeri Hizmetle İlgisiz İse Adli Yargı Görevli-147
 • Memur Disiplin Hukuku-148
 • Memur Disiplin Cezaları-148
 • Savunma Hakkı (AY. 129/II, DMK. m. 130)-149
 • Disiplin Cezasının Silinmesi (DMK. m. 133)-149
 • Mesleki Disiplin Sorumluluğu-150
 • Mesleki Disiplin Cezaları-150
 • Reklam Yasağı ve Rekabete Aykırılık Nedeniyle Özel Hastaneye İdari Para Cezası-151
 • Yetkisiz Organ Nakli Sebebiyle Özel Hastane Ruhsatının İptali Hukuka Uygun-151
 • Geçici Meslekten Men Cezasını Gerektiren Fiiller-152
 • Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu-152
 • TTB Yüksek Onur Kurulu Ceza Verme Yetkisi-153
 • Etik Kurullar/1 Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu (3359) Ek M. 10-153
 • Etik Kurullar/2-154
 • Etik Kurullar/3-154
 • Sağlık Meslekleri Kurulu: Mesleki Yetersizlik KHK/663. m. 23-155
 • Sağlık Meslekleri Kurulu: Meslekten Geçici Men KHK/663. m. 23-155
 • Sağlık Meslekleri Kurulunun Yetkileri KHK/663. m. 23-156
 • Sağlık Meslekleri Kurulu: Yaptırımlar KHK/663. m. 23-156
 • Memur Sağlık Çalışanlarının Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı-157
 • Yasak Hediyeler-157
 • Ameliyat Sonrası Minnet ve Memnuniyet Ödemeleri: Görevi Kötüye Kullanma Suçu-158
 • Kabul Edilebilir Hediyeler-158
 • Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik (m. 4)-159
 • Sağlık İdaresinin Tazminat Sorumluluğu-159
 • Hastanın Kusuru-160
 • İdarenin Kusurlu Sorumluluğunu Kaldıran Sebepler-160
 • Nedensellik Bağının Kurulması-161
 • Manevi Tazminat Davasında Nedensellik Bağı Tespiti-161
 • Hizmet Kusuru ve Devletin Sorumluluğu (AY. m. 129/5, 657-m. 13)-162
 • Hizmet Kusurunun Niteliği-162
 • Kamu Hastaneleri, Hizmet Kusuru, İdari Sorumluluk ve İdari Yargı-163
 • İdari Yargı (Hizmet Kusuru) ve Adli Yargı (Kişisel Kusur)-163
 • Sağlık Bakanlığına Devredilen SSK Hastanelerindeki Hizmet Kusuruna Dayalı Tıbbi Hata Davalarında İdari Yargı Görevli-164
 • Doktorun Ameliyat Hatasına Bağlı Tazminat Davasında İdari Yargı Görevli-164
 • Hizmet Kusuru Tanımı-165
 • Memur Hekimin Görevden Kaynaklı Hatası (Görev Kusuru) İçin Açılan Tazminat Davası İdari Yargıda Görülür-165
 • Memur Hekimin Hatasına Bağlı Tazminat Davası İdari Yargıda Kamu Kurumu Aleyhine Açılmalıdır-166
 • Memur Hekimin Hatasına Bağlı Tazminat Davası Hizmet Kusuru Nedeniyle İdari Yargıda Açılmalıdır-166
 • Devlet Hastanesindeki Hatalı Enjeksiyon Nedeniyle Tazminat Davası İdari Yargıda Açılmalıdır-167
 • Görevi Sırasında ve Görevi Nedeniyle Aile Hekimi Aleyhine Değil, İdare Aleyhine İdari Yargıda Dava Açılabilir-167
 • Hemşirenin Görevini Gereği Gibi Yapmadığı Hizmet Kusuruna Dayalı Tazminat Davası İdari Yargıda Görülmelidir-168
 • Üniversitede Çalışan Memur Hekimin Görevini Yerine Getirmediği Gerekçesiyle Açılan Tazminat Davası İdari Yargıda Görülmelidir-168
 • Gerçeğe Aykırı Rapor Tanzimi: Hizmet Kusuru-169
 • Ambulans/Donanım Yetersizliği ve Hizmet Kusuru İddiası İle Açılan Maddi-Manevi Tazminat Davası İdari Yargıda Görülmelidir-169
 • Doktorun Kusuru Kesinleşmiş Ceza Davasında Sabit Görülse de Dava İdari Yargıda Görülmelidir-170
 • İdarenin Kusur Karinesi-170
 • Danıştay İçtihatlarında Hizmet Kusuru Örnekleri/1-171
 • Danıştay İçtihatlarında Hizmet Kusuru Örnekleri/2-171
 • Kadın Doğum Vakalarında Hizmet Kusuru-172
 • AİDS?linin Deşifre Edilmesi (Hasta Sırrının İfşası): Hizmet Kusuru-172
 • Koter Cihazı Arızasına Bağlı Parmak Kesilmesi-173
 • Sağlık Hizmetinin Kötü İşlemesi Örnekleri-173
 • Sağlık Hizmetinin Geç İşlemesi Örnekleri-174
 • Sağlık Hizmetinin Hiç İşlememesi Örnekleri-174
 • Açık Hizmet Kusuru-175
 • Yanlış İlaç Nedeniyle Parmağın Kesilmesi: Açık Hizmet Kusuru-175
 • Bariz Hizmet Kusuru / Ayıplı İfa-176
 • Ağır Hizmet Kusuru/1-176
 • Ağır Hizmet Kusuru/2-177
 • Ağır Hizmet Kusuru/3-177
 • Ağır Hizmet Kusuru/4-178
 • Ağır Hizmet Kusuru/4-178
 • Ağır Hizmet Kusuru/5-179
 • Ağır Hizmet Kusuru/6-179
 • Ağır Hizmet Kusuru/7-180
 • Hasta Dosyasının Kaybı, Kayıtların Tutulmaması-180
 • NTS Grafilerinin Kaybı ve Kamu Hastanesinin Organizasyon Kusuru-181
 • Üniversite Hastanesinin Organizasyon Kusuru-181
 • Aşı Seçiminde Hata: Ağır Hizmet Kusuru-182
 • Salgın Hastalıklarla Mücadelede Yetersizlik: Ağır Hizmet Kusuru-182
 • Kamu Hastanesinin Organizasyon Kusuru-183
 • Sağlık Personelinin Kusur Tespiti: ATK-183
 • Riskli Kamu Hizmetlerinde Ağır Hizmet Kusuru Şartı-184
 • Riskli Kamu Hizmetlerinde Ağır Hizmet Kusuru Şartı-184
 • Doğrulama Testi Yapılmadan HIV Testinin Açıklanması (Ağır Hizmet Kusuru)-185
 • Doğrulama Testi Yapılmadan HIV Testinin Açıklanması (Ağır Hizmet Kusuru)-185
 • Organizasyon Sorumluluğunda Ağır Hizmet Kusuru Şartı Aranmaz-186
 • Sağlık İdaresinin Kusurlu ve Kusursuz Sorumluluğu-186
 • Hizmet Kusuru Genelgesi Sağlık Bakanlığı 18 Ocak 2005-187
 • Kusursuz Sorumluluk İlkesi-187
 • Kusursuz Sorumluluğun Dayanağı-188
 • Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik İlkesi-188
 • Kusursuz Sorumluluk (Mesleki Risk) İlkesi-189
 • Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik ve Hakkaniyet İlkesi-189
 • İdarenin Kusursuz Sorumluluğu (-)-190
 • İdarenin Kusursuz Sorumluluğu (-)-190
 • Kusurlu Hekime Rücu-191
 • Kişisel Kusur-191
 • Salt Kişisel Kusur-192
 • İdarenin Kusurlu Memura Rücu Hakkı-192
 • İhmalen Taksirle Yaralama: Kişisel Kusur-193
 • Sol Göz Yerine Sağ Gözün Alınması-193
 • Sol Kalça Yerine Sağ Kalçanın Ameliyat Edilmesi-194
 • Özensiz Sünnet Yapma: Kişisel Kusur (!)-194
 • Kişisel Kusur Halleri ve Örnekler-195
 • Kişisel Kusurla Ölüme Sebep Olmak-195
 • Tıbbi Müdahalede Gecikerek Ölüme Sebep Olmak: Kişisel Kusur-196
 • Tıbbi Müdahalede Gecikerek Ölüme Sebep Olmak: Kişisel Kusur-196
 • Kişisel Kusur Yerine Hizmet Kusuruna Dayandırılan Dava İdari Yargıda ve İdare Aleyhine Açılmalıdır-197
 • Kişisel Kusura Dayandırılan Davada Adli Yargı Görevli-197
 • Kişisel Kusurlu Hekime Adli Yargıda Dava Açılır-198
 • Kişisel Kusurlu Hekime Adli Yargıda Dava Açılır-198
 • Hekimin Haksız Fiiline Dayalı Tazminat Davası Adli Yargıda Görülür-199
 • Kişisel Kusura Dayalı Dava Adli Yargıda Açılır-199
 • Kişisel Kusura Dayalı Dava Adli Yargıda İncelenir-200
 • Kişisel Kusur Adli Yargıda / Hekime Rücu-200
 • Zamanaşımı-201
 • Zamanaşımı İçin Zararın Varlığını Öğrenme Yeterli-201
 • Zamanaşımı İçin Zararın Öğrenilmesi ve İhbar-202
 • Kusurlu İdari Eylemlerde Zamanaşımı Süresi-202
 • Zamanaşımı Başlangıcı: Zararı Öğrenme-203
 • Zamanaşımı Başlangıcı: Zararı Öğrenme-203
 • Özel Hastane Aleyhine Açılan Dava Vekalet İlişkisi Nedeniyle 5 Yıllık Zamanaşımına Tabidir-204
 • Şiddete Karşı Ücretsiz Hukuki Yardım-204
 • HASTA HAKLARI HUKUKU Uluslararası Sözleşme ve Bildirgeler-205
 • Tıpta Uygulama Hataları-205
 • SB Yeni Teşkilat Kanunu?nda Hasta Hakları (KHK/663: RG. , 02. 11. 2011, 28103)-206
 • Mevzuat Piramidi-206
 • Hasta Haklarının Yönetmelikle Düzenlenmesi-207
 • Hasta Hakları Kanunla Düzenlenmelidir!-207
 • Hasta Hakları Yönetmeliği: Amacı ve İşlevi-208
 • Hasta Hakları Yönetmeliği (RG. , 01. 08. 1998, 23420) Kapsamı-208
 • Hasta Hakları Tanımı (HHYön. m. 4/e)-209
 • Hasta Haklarının Varlık Nedeni-209
 • Hasta Haklarının Temel İlkeleri-210
 • Hasta Haklarının Sınıflandırılması-210
 • I. Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı-211
 • I. Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı-211
 • Hastanın Bilgi Edinme Hakkının Kapsamı (HHY m. 15 / 08. 05. 2014)-212
 • Bilgi Vermenin Usulü (HHY m. 18 / 08. 05. 2014)-212
 • Tıbbi Müdahalenin Ön Şartı: Hasta Rızası-213
 • Hastanın Rızası / 1 (HHY m. 24 / 08. 05. 2014)-213
 • Hastanın Rızası / 2 (HHY m. 24 / 08. 05. 2014)-214
 • Rızanın Aranmayacağı Haller (HHY m. 31 / 08. 05. 2014)-214
 • Rıza Formu (HHY m. 26 / 08. 05. 2014)-215
 • Kornea Naklinde Rıza Aranmaması-215
 • Aydınlatılmış Onam TTB Meslek Etiği Kuralları m. 26-216
 • Hastanın Aydınlatılmış Rızası-216
 • Farazi Rıza-217
 • Hasta Yerine Yakınının Rızası Alınması-217
 • Tıbbi Zorunluluk Nedeniyle Onam Alınmaması-218
 • Bilgilendirmenin Kapsamı-218
 • Aydınlatmanın Derecesi Nedir?-219
 • Hastaya Her Şey Söylenir mi?-219
 • Aydınlatma Yükümlüsü Hekimin İspat Yükü-220
 • Aydınlatmanın İspatı-220
 • Penisilin Alerjisi - Yazılı İspat Zorunluluğu-221
 • Tazminat ve Ceza Hukukunda Aydınlatmanın İspatı-221
 • Tedavi Yöntemi Risklerinin Bildirildiğini İspat-222
 • Rızanın Yokluğu ve Ayıplı Lens Kullanımı-222
 • İlacın Yan Etkileri Konusunda Bilgilendirmeme-223
 • İlacın Yan Etkileri ve Manevi Tazminat-223
 • Estetik Operasyonda Komplikasyon Bilgilendirmesi-224
 • Komplikasyon Bilgilendirmesi-224
 • Risk Bilgilendirmesi-225
 • III. Özel Yaşama (Mahremiyete) Saygı Hakkı-225
 • III. Özel Yaşama (Mahremiyete) Saygı Hakkı-226
 • IV. Tıbbi Müdahalenin Rıza İle Yapılması Hakkı-226
 • Küçük Hastalarda Rıza Alınması-227
 • IV. Tıbbi Müdahalenin Rıza İle Yapılması Hakkı-227
 • IV. Tıbbi Müdahalenin Rıza İle Yapılması Hakkı-228
 • Tıbbi Müdahalede Hastanın Rızası Şartı-228
 • Aydınlatılmış Rıza-229
 • Aydınlatmada Muhatabın Gözetilmesi-229
 • Yazılı Onam Belgesi-230
 • V. Tıbbi Araştırmalarda Hasta Hakları-230
 • VI. Diğer Hasta Hakları/1-231
 • Kamu Hastanesi Güvenlik Zafiyeti Manevi Tazminat-231
 • VI. Diğer Hasta Hakları/2-232
 • Hekimin Hastaya Bakmaktan Kaçınması-232
 • İl Hasta Hakları Kurulu-233
 • Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi (14. 05. 2012 Tarihli Genelge)-233
 • Hasta Hakları İletişim Birimi HHY m. 42B (08. 05. 2014)-233
 • Hizmetten Çekilme Hakkı-234
 • Memur Hekimin Hastayı Reddetme Hakkı Yoktur-234
 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 4982 (09. 10. 2003)-235
 • Sorumluluk ve Yaptırımlar (m. 43)-235
 • Hasta Haklarının Korunması-236
 • Kamu Personeline Uygulanacak Yaptırımlar (HHY. m. 46)-236
 • Serbest Çalışan Sağlık Personeli İçin Uygulanacak Yaptırımlar (HHY. m. 47)-237
 • SB Hasta Hakları Birimlerine Yapılan Başvurular-237
 • Tapuda Mesken Olarak Kayıtlı Dairede Muayenehane Açılması Kat Maliklerinin Oybirliğini Gerektirir-238
 • Tapuda Mesken Olarak Kayıtlı Dairede Ancak Kat Malikleri Kararıyla Muayenehane Açılabilir-238
 • Tapuda Mesken Olarak Kayıtlı Dairede Ancak Kat Malikleri Kararıyla Muayenehane Açılabilir-239
 • Çocuk Düşürme Suçunda On Haftalık Sınır-239
Adres
: Fatih Mah. 35 No.lu Sok Ateş İş Merkezi No.14 Daire No.4 Şehitkamil / Gaziantep
Faks
: http://www.yahyaderyal.net
GSM
: 0 533 266 14 47
E-Posta