Dr. Yahya DERYAL


MAKALE - BİLDİRİ - KONFERANS - SEMİNER

1) "Bir Hukuk Kodu Olarak Mecelle", Akademik Yorum Dergisi, Güz 1992, S.1, s.48-50.


2) "İbni Haldun'un Hukuk Sosyolojisine Katkıları", Akademik Yorum Dergisi, Bahar 1993, s.25-29.


3) "Radyo-TV Yayıncılığında Devlet Tekelinin Kaldırılması", Akademik Yorum Dergisi, Yaz 1993, S.4, s.36-38.


4) "Son Yasal Değişiklikler Işığında Kooperatiflerde Siyasi Faaliyet Yasağı", Türk Kooperatifçilik Kurumu, Kooperatifçilik Haftası Seminer Programı, Trabzon, 28 Aralık 1995, Karınca Kooperatif Postası Dergisi, S.711, 1996, s.26-28.


5) "Tüketici Hakları ve Tüketicinin Korunması Kavramının Gelişimi", KARGİD, Y.1, Eylül Ekim 1996, S.3, 30-35.


6) "Tüketici Kanununa Göre Defolu Mal Satışı Nedeniyle Satıcının Sorumluluğu", KARGİD, Y.2, S.4, Mart-Nisan 1997, s.40-41.


7) "Türk Hukukunda Kooperatiflerin Hukuki Niteliği Sorunu", İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Prof. Dr. Oğuz İMREGÜN Armağanı, İstanbul 1998, s.147-218 (71 sayfa).


8) "4077 Sayılı Kanuna Göre Tüketici Kredisi Sözleşmeleri", İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Prof. Dr. E. MOROĞLU'na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 1999, s.139-178 (40 sayfa).


9) "Bilirkişilerin Seçimine İlişkin Bazı Problemler", Aktif Bülten Dergisi, Eylül 2000, s.12-15.


10) "Hekimin Hukuki Sorumluluğu", Konferans, Toraks Derneği, Süleyman Restoran, Trabzon, 5 Ocak 2001.


11) "Hasta Hakları", Konferans, Toraks Derneği, Maçka Sumela Otel, Trabzon, 23 Mart 2001.


12) "Türk Hukukunda Bilirkişinin Nitelikleri ve Avukatın Bilirkişilik Yapması", İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Prof. Dr. Hayri DOMANİÇ 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, C.I, s.643-670 (28 sayfa).


13) "Yapı Kooperatiflerinde Payın Devri ve Kura Çekme (Tahsis) İşleminin Devre Etkisi", Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (Batider), Haziran 2001, s.81-92.


14) "Bazı İlaçların Dönüşümlü Olarak (Nöbet Usulü İle) Eczanelerde Satılabileceğine İlişkin Uygulamanın Türk Rekabet Hukuku Açısından Değerlendirilmesi", Prof. Dr. Ömer TEOMAN 55. Yaş Günü Armağanı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2002, s.321-336.


15) "Bonoda Zorunlu Şekil Unsurları", Ankara Barosu Dergisi, 2002/1, s.91-102.


16) "Borçlunun Kooperatifteki Daire Alacağının Haczine İlişkin Bir Örnek Olay İncelemesi", Bilgi Toplumunda Hukuk, Prof. Dr. Ünal TEKİNALP Armağanı, İstanbul 2003, C.I, s.297-322.


17) "Anonim Ortaklık Genel Kurul Kararlarının Hukuki Niteliği", Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Prof. Dr. Fehiman TEKİL Armağanı, İstanbul 2003, s.377-399.


18) "Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluk Şartı Olarak Hastanın Rızası", Trabzon Barosu Dergisi, Y.18, S.7, Mart 2003, s.52-72 ; http://www.hukuki.net/www.saglikhukuku.net/bilgi/a032.asp


19) "Hekimlerin Hukuki Sorumlulukları", Trabzon il Sağlık Müdürlüğü, Hekim-Hasta İşbirliği konulu hizmet içi eğitim semineri, Trabzon 4. No.lu Sağlık Ocağı, 21.04.2003, 09.00-12.30 ; 28.04.2003, 09.00-12.30 ; 05.05.2003, 09.00-12.30 ; 12.05.2003, 09.00-12.30.


20) "Sağlık Sektörünün Resmi Bilirkişileri", http://www.sağlikhukuku.net/bilgi/a039.asp


21) "Günümüzde Sivil Toplum Örgütleri ve Sendikaların Rolü", Türk Eğitim Sen 2. No.lu Trabzon Şubesi, 22 Mayıs 2003, Orjin Restaurant Trabzon


22) "Bilirkişilerin Belirlenmesi, Görevlendirilmesi ve Sayısı", Trabzon Barosu Dergisi, Y.18, S.8, Haziran 2003, s.63-67.


23) "Özel Sağlık İşletmelerinin Kuruluş ve İşleyişine Yönelik Hukuki Sorunlar", HAYAD, Hasta Hakları Günü Etkinlikleri, İstanbul Tabip Odası, 25 Ekim 2003.


24) "Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumlulukları ve Hasta Hakları", Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Uygulamaları Hizmet İçi Eğitim Programı, 12-13 Şubat 2004, Yalova.


25) "Tüketici Haklarının Tarihi Gelişimi", Trabzon Tüketiciyi Koruma ve Dayanışma Derneği, 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü Etkinliği, 15 Mart 2004.


26) "Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumlulukları", Giresun Sağlık İl Müdürlüğü Hekimlere Yönelik Hasta Hakları Semineri, 7 Temmuz 2004, 09.00 - 12.00, Giresun.


27) "Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumlulukları ve Hasta Hakları", Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Uygulamaları Hizmet İçi Eğitim Programı, 10-14 Ekim 2004, Antalya.


28) "Ticaret Erbabına Yönelik Temel Ticaret Hukuku Bilgileri", KOSGEB-Samsun İşletme Müdürlüğü, Seminer Programı, 22 Kasım 2004, Samsun


29) "Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumlulukları", Rize Sağlık İl Müdürlüğü Hekimlere Yönelik Hasta Hakları Semineri, 28 Ocak 2005, 09.00 - 12.00, Rize.


30) "Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumlulukları", Elazığ Sağlık İl Müdürlüğü Hekimlere Yönelik Hasta Hakları Semineri, 12 Şubat 2005, Elazığ.


31) "Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumlulukları", Gümüşhane Sağlık İl Müdürlüğü Hekimlere Yönelik Hasta Hakları Semineri, 26 Şubat 2005, Gümüşhane.


32) "Hasta Hakları ve Yeni Türk Ceza Kanunu", http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/makale.htm (24.03.2005)


33) "Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumlulukları ve Yeni Türk Ceza Kanununun Getirdikleri", Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Araştırma Hastanesi, Hasta Hakları Semineri, 09.00-12.30, 23 Mart 2005, İstanbul.


34) DERYAL, Yahya/ BAYUK, M.Nedim, "Kapıdan Satışlarda Tüketicinin Korunması", Pazarlama Dünyası Dergisi, Y.19 (2005), S.2 (Mart-Nisan), s.39-45.


35) "Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumlulukları ve Yeni Türk Ceza Kanununun Getirdikleri", İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Hasta Hakları Semineri, 14-15 Nisan 2005, İstanbul.


36) Trabzon Barosu Staj Eğitim Komisyonu, Ticaret Hukuku konulu seminer, 28.05.2005, 14.00-17.00


37) "Sağlıkta Hukuki Sorumluluklar ve Yeni Türk Ceza Kanunu", Sinop İl Sağlık Müdürlüğü, Hasta Hakları Semineri, 26-27 Ağustos 2005, Sinop-Boyabat.


38) "Sağlıkta Hukuki Sorumluluklar ve Yeni Türk Ceza Kanunu, Hasta Hakları Mevzuatı, Değerlendirme, Eleştiri ve Öneriler", I. Hasta Hakları Eğitici Eğitimi Semineri, 12-16 Eylül 2005, Trabzon


39) "Biyotıp Sözleşmesinin 10. Maddesi Kapsamında Özel Yaşama (Mahremiyet) Saygı Hakkı", 1. Uluslar arası Türk-Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, 11-12 Kasım 2005, Konya. Bildiri metni için bkz. Kamu Hukuku Arşivi (KHukA) 2 (Kasım 2005), s.127-130. Online erişim adresi: http://www.akader.info/KHUKA/index.htm


40) "Hastanın Rızası ve Tedaviyi Reddetme Hakkı", 1. Ulusal Hasta Hakları Sempozyumu, 16-17 Kasım 2005, Ankara, Sürmeli Otel


41) "Türk Hukuk ve Yargı Sistemi", KTÜ-FEF Tarih Bölümü Seminerleri, KTÜ-KOSGEB Toplantı Salonu, 30.11.2005, 13.30.


42) "Sağlıkta Hukuki Sorumluluklar ve Yeni Türk Ceza Kanunu", Rize İl Sağlık Müdürlüğü, Hekimlere Yönelik Hasta Hakları Eğitim Semineri, 23.02.2006, 15.00 Rize.


43) "Sağlık Hizmetlerinde Öncelik veya Ayrıcalık Hakkı", http://www.turkhukuksitesi.com (10.04.2006)


44) "Orta ve Doğu Karadenizde Aile İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon Sorunlarına İlişkin Bir Araştırma", (K. Y. GENÇ ile birlikte), 2. Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Aile İşletmeleri ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 14-15 Nisan 2006, Tebliğ metni için bkz. Kongre Kitabı, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayını, No:53, İstanbul 2006, s.399-410


45) "Özel Sağlık İşletmelerinde Hastanın Aydınlatılması ve Rızasının Alınması", 2. Türk-Alman Tıp Hukuku Uluslararası Sempozyumu, Yeditepe Üniversitesi, 21-22 Nisan 2006, Kayışdağı-İstanbul (Tebliğ metni için bkz. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y.2006, C.III, S.2 (Özel Sayı), s.101-147


46) "İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkında Kanun", http://www.turkhukuksitesi.com (04.05.2006)


47) "Hekimin İhbar Yükümlülüğü ve Yeni Ceza Kanunu", Medikal Bakış Dergisi, http://www.medikalbakis.net/5/5006.htm


48) "Hemşire Hukuku", Hemşire Haftası nedeniyle konferans, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi-Trabzon, 12 Mayıs 2006


49) II. Hasta Hakları Eğitici Eğitimi Kursu, 12-18 Haziran 2006, Aksular Otel-Trabzon, "Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumlulukları, Sağlık Hukuku Problemleri, Hasta Hakları Mevzuatı".


50) "İlaç Mümessillerinin Hekim Ziyaretleri", http://www.turkhukuksitesi.com/makale_339.htm,(19.08.2006).


51) "Bir Örnek Olay ve İçtihat Işığında Ev Başkanının Gözetim Sorumluluğu", http://www.turkhukuksitesi.com/makale_352.htm (28.08.2006).


52) "Kök Hücre Uygulamalarında Hasta Hakları", 2. Ulusal Kök Hücre Kongresi, 06-09 Eylül 2006 Trabzon. Tebliğ metni için bkz. Türkiye Klinikleri, Kök Hücre Özel Sayısı, J Surg Med Sci 2006 2(43), s.91-96.


53) "Diş Hekimlerinin Hukuki Sorumlulukları" konulu konferans, KTÜ Diş Hekimliği Fakültesi, 20.09.2006, 15.30-17.00.


54) "Bilirkişi Kirliliğine Yol Açan Etkenler", Yolsuzluk, Editör: Yrd. Doç. Dr. Süleyman Aydın, Ankara, Kasım 2006, s.319-357.


55) "21.04.2004 Tarih ve 5146 Sayılı Kanun Değişikliği Sonrasında Kooperatiflere Ortak Olabilecek Tüzel Kişiler", Batider, Aralık 2006, C.XXIII, S.4, s.93-107.


56) "Müteahhitler Birliği Başkanı Yapı Kooperatifine Üye Olabilir mi?", Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Y.2, S.5, Ocak 2007, s.141-148.


57) "Hekimlik İçin Türk Olma Şartı Ya Da Yabancı Hekim Yasağı", Hekim Dergisi (Trabzon Tabip Odası), Mart 2007, s.18-23.


58) ROCHE Sağlık Hukuku Günleri, "Hasta Hakları" konulu tebliğ, 31 Mart 2007, Antalya, Sheraton Voyager.


59) "Tüketici Hukuku ve Tüketici Bilinci", Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, 12 Nisan 2007, 17.00


60) ROCHE Sağlık Hukuku Günleri, "Hasta Hakları" konulu tebliğ, 14 Nisan 2007, Gaziantep, Tuğcan Otel.


61) ROCHE Sağlık Hukuku Günleri, "Hasta Hakları" konulu tebliğ, 28 Nisan 2007, İzmir, Atatürk Kültür Merkezi (6. Dahili Tıp Günleri kapsamında).


62) KTÜ Trabzon Sağlık Yüksek Okulu Sertifikalı Yönetici Hemşire Kursu (07-11 Mayıs 2007) kapsamında "Hemşirelik Hukuku" ve "Yeni TCK ve Memur-İşçi Hemşire Statüsü, Haklar, Yükümlülükler ve Yasaklar" konulu iki seminer (09 Mayıs 2007, 09.00-10.30, 10.40-12.10).


63) ROCHE Sağlık Hukuku Günleri, "Hasta Hakları" konulu tebliğ, 12 Mayıs 2007, Erzurum, Polat Renaissance.


64) ROCHE Sağlık Hukuku Günleri, "Hasta Hakları" konulu tebliğ, 26 Mayıs 2007, Trabzon, Zorlu Grand Otel.


65) "Çocuk Hastaların Hakları", IV. Türk-Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, Trabzon 8-9 Haziran 2007 (Tebliğ metni SAĞLIK HAKKI Dergisinin 3. (özel) sayısında yayımlanacaktır)


66) "Tıbbi Müdahale İçin Hastanın Aydınlatılması ve Onayının Alınması", SAĞLIK HAKKI Dergisi, Sayı 2 (Haziran 2007), s.47-52.


67) Trabzon Barosu Avukatlık Stajı kapsamında "Ticaret Hukuku" konulu seminer tebliği (12 Haziran 2007, 14.00-17.00).


68) ROCHE Sağlık Hukuku Günleri, "Hasta Hakları" konulu tebliğ, 23 Haziran 2007, İstanbul, Swissotel.


69) HAKSAY III. Hasta Hakları Eğitici Eğitimi Kursu, 25 Haziran-1 Temmuz 2007 Trabzon, "Sağlık Hukuku Problemleri" ve "Hasta Hakları Hukuku" konulu iki tebliğ.


70) ROCHE Sağlık Hukuku Günleri, "Hasta Hakları" konulu tebliğ, 30 Haziran 2007, Ankara, Sheraton.


71) Trabzon Sağlık İl Müdürlüğü, "Yönetici Hemşire Semineri, Hemşirelik Yasası, Hemşirenin Görev ve Yetki Alanları", Fatih Devlet Hastanesi Toplantı Salonu, Trabzon, 11 Temmuz 2007, 10.00-12.00.


72) "Yeni Bir Anonim Şirket Modeli: Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi", Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN'e Armağan, İstanbul 2007, C.I, s.225-247.


73) "Organ ve Doku Nakli Hizmetlerinde Reklam Yasağı", 1. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi (Organ ve Doku Naklinde Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sorunları), Tebliğ metni için bkz. Bildiri Kitabı, İstanbul 2007, s.289-301.


74) "Hastanın Özel Yaşamına Saygı Hakkının İki Boyutu: Hasta Sırrının Korunması ve Hastanın Beden Mahremiyeti", Sağlık Hukuku Kurultayı (Ankara Barosu ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi), Hukuk Fakültesi, 1-3 Kasım 2007, Ankara.


75) Hekim Hakları ve Sorumlulukları Paneli'nde "Hekim Sorumluluğu" konulu sunum, 23.02.2008, 15.00-17.30, Zorlu Grand Otel, Trabzon


76) Trabzon Tabip Odası tarafından 14 Mart Tıp Bayramı Etkinlikleri kapsamında düzenlenen panelde "Hekim Hakları" konulu sunum, 13 Mart 2008, 16.00-19.00, Trabzon Usta Park Otel


77) "Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddete Karşı Kullanılabilecek Hukuki İmkanlar", Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Sempozyumu, 3 Mayıs 2008 Trabzon


78) HAKSAY IV. Hasta Hakları Eğitici Eğitimi Kursu, 16-22 Haziran 2008 Trabzon, "Sağlık Hukuku Problemleri" ve "Hasta Hakları Hukuku" konulu iki tebliğ.


79) KTÜ Trabzon Sağlık Yüksek Okulu, Hemşirelik Hizmetlerinde Yönetici Geliştirme Kursu: "Hemşirelik Mevzuatı, Hemşirenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları", Trabzon, 17 Haziran 2008, 09.15-12.30.


80) "Sağlıkta Sorumluluklar ve Hasta Hakları Hukuku", Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa Çekirge DevletHastanesi, 22 Kasım 2008, 09.00-13.30.


81) "Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumlulukları", Giresun Devlet Hastanesi, 26 Mart 2009, 12:00-17:00, Giresun.


82) "Karşılıklı Düzenlenen Hatır Çeklerinde Borçlu Keşidecinin Teminat Çeki İddiasıyla Menfi Tespit (İptal) Davası Açması ve Bir Örnek Olay İncelemesi", Prof. Dr. Hüseyin Hatemiye Armağan, İstanbul, Nisan 2009, C.I, s.653-662.


83) "Çocuk Psikiyatrisinde Haklar ve Sorumluluklar", 19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 16 Nisan 2009, 14:00-15:30, Antakya.


84) "Özel Hastanelerde Hukuki Sorunlar ve Sorumluluklar", Tıp Hukuku Alanında Karşılaştırmalı Güncel Özel Hukuk ve Ceza Hukuku Sorunları Sempozyumu, 26 Nisan 2009, 11:30-11:50, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul. Tebliğ metni için bkz. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, C.VI, S.2, 2009, s.42-62.


85) "Sigara Yasağı Yaptırımları", Trabzon Sağlık İl Müdürlüğü Ahi Evren Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi, 5 Mayıs 2009, 10:30-11:30 Trabzon


86) HAKSAY V. Hasta Hakları Eğitici Eğitimi Kursu, 14-20 Haziran 2009 Trabzon, "Sağlık Hukukuna Giriş" ve "Hasta Hakları Hukuku" konulu ve 90 dakikalık iki ders.


87) "Telekomünikasyon Piyasasında Uygulanan Sabit Ücretin Hukuka Aykırılığı", Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Y.4, S.36 (Ağustos 2009), s.137-146.


88) Ordu Barosu ve Ordu Tabipler Odası tarafından ortaklaşa düzenlenen Sağlık Hukuku Sempozyumunda "Hasta Hakları Hukuku" isimli tebliğ, 7 Kasım 2009, 10:00-11:00, Ordu Grand Tesk Otel.


89) "Türk Ticaret Kanunu Tasarısı İle Anonim Şirketlerin Denetimine Getirilen Yenilikler", Mali Çözüm Dergisi, Kasım-Aralık 2009, S.96, s.35-66 (Öğr. Gör. Mehmet DURGUT ile birlikte).


90) Türk Acil Tıp Derneği tarafından 4 Nisan 2010 Cuma günü İzmir Ege Palas Otelde düzenlenen Acil Servisler ve Tıp Hukuku Çalıştayında "Acil Hekimler İçin Temel Hukuk Bilgisi ve Hekim Sorumluluğu" konulu sunum.


91) "Tıpta Konsültasyona Bağlı Hukuki Problemler (Müdavi Hekim Konsültan Hekim İlişkileri)", VII. Türk Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, 16-17 Nisan 2010, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pembe Salon, Kurupelit Yerleşkesi Samsun.


92) "Hemşirelerin Hukuki Sorumlulukları", Ankara Barosu III. Sağlık Hukuku Kurultayı, 7-8 Mayıs 2010, Ankara Barosu Eğitim Merkezi (ABEM) Yenişehir/Ankara. Tebliğ metni için bkz. Ankara Barosu III. Sağlık Hukuku Kurultayı, Ankara 2011, s.416-439.


93) HAKSAY VI. Hasta Hakları Eğitici Eğitimi Kursu, 13-18 Haziran 2010 Trabzon, "Sağlık Hukukuna Giriş" ve "Hasta Hakları Hukuku" konulu ve 90 dakikalık iki ders.


94) "Hasta Yakını Kavramı Üzerine Bir Tanım Denemesi", T.C. Sağlık Bakanlığı ve HAKSAY İşbirliği İle KTÜ HAHUM I. Ulusal Kongresi: Sağlıkta Haklar, Sorunlar ve Sorumluluklar, 21-25 Eylül 2010, KTÜ Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi, Trabzon.


95) "Hasta Çocuğun Hakları", 1. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011, İstanbul Haliç Kongre Merkezi.


96) Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumluluk Türleri”, “Sağlıkta İnsangücü” ana temalı 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, KTÜ Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi, Trabzon 4-7 Ekim 2011.


97) "Hekimin Tazminat Sorumluluğu", I. Ulusal Tıp Araştırma Görevlileri Kongresi, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Atatürk Kültür Merkezi, 28-30 Ekim 2011.


98) "Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Şirketler Hukuku Alanında Getirdiği Yenilikler", EGEMDER (Ege Güven Mali Müşavirler Muhasebeciler Muhasebe Elemanları Dayanışma ve Kültür Derneği) tarafından Aydın Germencik Burç Termal Alangüllü Hotel'de 03.12.2011 günü organize edilen bir tam günlük interaktif seminer.


99) Trabzon-Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından 27 Şubat 2012 günü saat 13:30-16:30'da Arsin Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Getirdikleri", bilgilendirme toplantısına sunulan interaktif seminer.


100) Müstakil Sanayici ve İş Adamları (MÜSİAD) bünyesinde örgütlenmiş olan Genç MÜSİAD Gaziantep Şubesinde, 13 Mart 2012 günü saat 18:30'da "Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Ticaret Hayatımıza Kazandıracağı Yenilikler" konulu konferans. 


  101) 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü dolayısıyla, 14 Mart 2012 günü saat 14.00'de Gaziantep Polis Meslek Yüksek Okulu'nda "Tüketici Haklarının Dünü ve Bugünü" konulu bir konferans. http://www.gapmyo.edu.tr/tuketicihaklari.htm


102) 28 Mayıs 2012 Pazartesi saat 17.00-19:30’da Gaziantep Grand Hotel’de, bir grup iş adamı ve şirket yöneticisine “Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Ticaret Hayatımıza Kazandıracağı Yenilikler" konulu konferans sunumu.


103) HAKSAY VIII. Hasta Hakları Eğitici Eğitimi Kursu, 10-15 Haziran 2012 Trabzon, "Sağlık Hukukuna Giriş" ve "Hasta Hakları Hukuku" konulu ve 90 dakikalık iki ders.


104) “Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet”, The Journal of Academic Emergency Medicine (JAEM), 2012, 11, 115-124, 14.05.2012 (AL/ZENGİN/DERYAL/GÖKÇEN/YILMAZ/YILDIRIM).


105) Güneydoğu Uluslararası Sağlık Federasyonu (GUSAF) ve Zirve Üniversitesi işbirliği ile Sağlıkta Şiddet Çalıştayı, 23 Haziran 2012 Gaziantep (Çalıştay Genel Koordinatörlüğü).


106) “Türk Hukukunda Özel Bilirkişilik Uygulaması”, Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Eylül 2012, S.1, s.31-39.


107) “Hasta Hakları Uygulamalarında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, T.C. Sağlık Bakanlığı ve KTÜ HAHUM işbirliği ile düzenlenen II. Ulusal Kongresi: “Hasta ve Çalışan Hakları Bağlamında Tamgün Çalışma ve Sağlık Bakanlığı Yeni Teşkilat Yasası”, 18-22 Eylül 2012, KTÜ Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi, Trabzon.


108) “Yargı İçtihatları Işığında Hekimlerin Hukuki Sorumlulukları”, Şanlıurfa Tabip Odası ve Halk Sağlığı Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen “Sağlıkta Sağlıklı İletişim” başlıklı sempozyum tebliği, 25.11.2012, Şanlıurfa Halk Sağlığı Müdürlüğü Konferans Salonu, Şanlıurfa.


109) "Yeni HMK'nda İspat ve Deliller, Özellikle Bilirkişilik", Türkiye Barolar Birliği'nin “HMK Uygulamaları ve Getirilen Yenilikler” başlıklı II. Dönem Meslek İçi Eğitim Semineri, 26.01.2013, Adana Barosu Sosyal Tesisleri, Adana.


110) "Eczanelerde Satılan İlaç ve İlaç Dışı Ürünlerin Ayıplı Olmasından Kaynaklanan Tüketici Hakları", Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi & Gaziantep Eczacı Odası, İlaç ve Eczacılık Hukuku Sempozyumu, Şehitkamil Kongre ve Kültür Merkezi, 10.04.2013, Gaziantep.[Bu tebliğ gibi Sempozyuma sunulan diğer tebliğ metinleri de Zirve Üniversitesi Sağlık Hukuku ve Politikası Dergisinde yayımlanacaktır.]


111) Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafında Gaziantep Dedeman Otel’de 27-31 Mayıs 2013 tarihleri arasında yapılan beş günlük Çalıştay’da “Hasta Hakları” biriminde davetli katılımcı.


112) HAKSAY IX. Hasta Hakları Eğitici Eğitimi Kursu, 09-14 Haziran 2013 Şanlıurfa, El Ruha Otel, “Sağlık Hukukuna Giriş”, “Hasta Hakları Hukuku” ve “Sağlıkta Suçlar ve Ceza Sorumluluğu” konulu ve 90 dakikalık üç ayrı ders sunumu.


113) “Sağlık Çalışanına Şiddeti Önlemeye Yönelik Hukuki İmkanlar”, Sağlıkta Şiddet: Nedenler ve Çözümler Sempozyumu, Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Trabzon İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, 20.12.2013, Trabzon


114) “Çek Defterlerinin Baskı Tarihi ve Baskı Şekline Bağlı Geçersizlik Problemlerine İlişkin Bir Örnek Olay İncelemesi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C.LXXI, Y.2013, S.2, s.121-130.


115) “İnşaat Şirketlerinin İflas Erteleme Davalarında Görülen Hukuki Problemler”, Zirve Üniversitesi Hukuk fakültesi Dergisi, Eylül 2013, S.2, s.111-128.


116) Sağlık Bakanlığı ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa yürütülen “Organ Naklinde Uyum İçin Teknik Destek Projesi” II. Mevzuat Çalıştayı, davetli müzakereci-katılımcı, Ankara City Hotel, 4-5 Ağustos 2014


117) “Sağlık Sektöründe Reklama İzin Verilen Haller ve Reklam Hukuku”, Türk Eczacıları Birliği, 12. Türkiye Eczacılık Kongresi, Ankara Congresium, 25-27 Eylül 2014


118) “Mediko-Legal Sorunlar, Alınması Gereken Önlemler ve Çözüm Yolları”, Türk-Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneği, Gaziantep Bölge Toplantısı, 25 Ekim 2014, Grand Hotel, GaziantepEtiketler: Hukuk yazıları makale tebliğ bildiri seminer konferans
/ 1

 

Kişisel tanıtım sitesi © 2011-2014
VizyonNet