Dr. Yahya DERYAL


Türk Hukukunda Bilirkişilik ve Bilirkişi Raporu Örnekleri, Beta, İstanbul 2001, Büyük boy, 420 sayfa

Örnek Raporlarla Bilirkişilik 2001
 

İÇİNDEKİLER


 


Birinci Bölüm


TÜRK HUKUKUNDA BİLİRKİŞİLİK


 


I. GENEL OLARAK


A. Bilirkişinin Gerekliliği


B. Usul Kanunlarında Bilirkişilik


II. TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ


III. BİLİRKİŞİ İNCELEMESİNİN KAPSAMI


A. “Genel ve Hukuki Bilgi” (Bilirkişiye Başvuru Yasağı)


B. “Özel veya Teknik Bilgi”


1. Bilirkişiye Başvurma Zorunluluğu


2. Özel veya Teknik Bilgiyi Gerektiren Durumlar


3. Bilirkişiye Başvuru Konusunda Hakimin Takdiri


4. Hukuki Konularda Bilirkişiye Başvurulması


IV. BİLİRKİŞİLİK GÖREVİ


A. Kural: Bilirkişilik Yapmak Zorunlu Değildir


B. İstisna: Bilirkişilik Yapma Yükümlülüğü


1. Resmi Bilirkişiler


a. Adli Tıp Kurumu


b. Yüksek Sağlık Şurası               


c. Kamulaştırma Bilirkişileri


2. Bilirkişilikten Kaçınamayacak Olanlar 


V. BİLİRKİŞİNİN SEÇİLMESİ


1. Tarafların Bilirkişi İncelemesi Talebi


2. Hakimin Re'sen Bilirkişi Görüşüne Başvurması


3. Bilirkişilerin Belirlenmesi


4. Bilirkişilerin Sayısı


VI. BİLİRKİŞİLİK EHLİYETİ


A. Bilirkişide Olması Gereken Nitelikler


1. Uzmanlık


2. Tarafsızlık


3. Dürüstlük


B. Hukuki ve Mesleki Ehliyet


VII. BİLİRKİŞİLERİN REDDİ


VIII. BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ VE RAPORU


A. Bilirkişiye Sorular Yöneltilmesi


B. Bilirkişiye Süre Verilmesi


C. Bilirkişiye Yemin Verdirilmesi


D. Bilirkişi Raporu


1. Bilirkişinin Taraflarla Görüşmesi


2. Bilirkişinin Yetkileri


3. Raporun İçeriği ve Şekli


E. Ek Rapor İstenmesi


F. Yeni Bilirkişi İncelemesi


IX. BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ


A. İtiraz Süresi


B. İtiraz Edilmemesinin Hukuki Sonuçları


X. BİLİRKİŞİ GÖRÜŞÜNÜN YARGILAMAYA ETKİSİ


A. Bağlayıcı Olmaması


B. Delil Olarak İspat Gücü


XI. BİLİRKİŞİLİK ÜCRETİ


XII. BİLİRKİŞİLERİN SORUMLULUĞU


A. Cezai Sorumluluk


B. Hukuki Sorumluluk


XIII. BİLİRKİŞİ RAPORUNUN BAŞKA DAVALARA ETKİSİ


XIV. SONUÇ VE ÖNERİLER


Yararlanılan Kaynaklar (Birinci Bölüm İçin)


 


İkinci Bölüm


BİLİRKİŞİ RAPORU ÖRNEKLERİ


 


I. BİLİRKİŞİ RAPORU


1. Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde tarafların yükümlülükleri


2. "Karakteristik edim" borçlusunun sorumluluğu


 


II. BİLİRKİŞİ RAPORU


1. Çekte soyutluk ilkesi


2. Temel (alt) borç ilişkisi sakatlanmış çekin iptali


3. Çekte alt ilişkinin sakatlığını ispat yükü


 


III. BİLİRKİŞİ RAPORU


1. Sigorta prim borcunun ödenmemesi


2. Sigorta ilişkisinin feshi ve tasfiyesi


3. Hasar tespiti için "delil anlaşması"


4. Sigorta tazminatının hesabı ve faiz işletilmesi


 


IV. BİLİRKİŞİ RAPORU


1. Faturanın hukuki niteliği ve delil değeri


2. Ödeme iddiasında çeklerin ispat fonksiyonu


3. Hamiline yazılı çekin ciro edilmesi


 


V. BİLİRKİŞİ RAPORU


1. Sifahi anlaşmanın teyid mektubuna bağlanması


2. Teyid mektubuna itiraz edilmemesi


 


VI. BİLİRKİŞİ RAPORU


1. Tutanak adı verilen belgenin borç taahhüdü sayılıp sayılmaması


2. Temsilciye ait imzanın şirket adına olup olmaması


 


VII. BİLİRKİŞİ RAPORU


1. Yayın yoluyla kişilik haklarına saldırı


2. Manevi tazminat


 


VIII. BİLİRKİŞİ RAPORU


1. Kalker istihracı, yüklenmesi ve taşınması sözleşmesi


2. Eser sözleşmesinde borcun ödenmesi ve ödemenin ispatı


EK BİLİRKİŞİ RAPORU


1. Eser sözleşmesinin tasfiyesi


2. Gecikme faizi ve hesabı


 


IX. BİLİRKİŞİ RAPORU


1. Menfi tespit davasının istirdat davasına dönüşmesi


2. İstirdat davasında ispat yükü


3. Bonoda bedelsizlik definin ileri sürülmesi ve ispatı


 


X. BİLİRKİŞİ RAPORU


1. Ceza mahkemesi kararının hukuk hakimini ne ölçüde bağlayacağı


2. Mümeyyiz küçüğün haksız fiil sorumluluğu ve ehliyeti


3. Haksız fiil sorumluluğunda zararın ispatı


 


XI. BİLİRKİŞİ RAPORU


1. Kollektif şirket ortağının şirket borcundan sorumluluğu


2. Ortağa başvurmak için şirkete yönelik takibin semeresiz kalması


3. Takibin semeresiz kalmış olduğu nasıl ispatlanabilir?


 


XII. BİLİRKİŞİ RAPORU


1. Bayilik sözleşmesi


2. Bayilik ilişkisinin haklı nedenle feshi


3. Bayilik ilişkisinin feshi nedeniyle istenebilecek tazminatın kapsamı


4. Vade (valör) farkı talebi


 


XIII. BİLİRKİŞİ RAPORU


1. Tüketici kredisi sözleşmesi


2. Kredi faizi ve gecikme faizi oranları ve hesaplanması


3. Kredi sözleşmesinde muacceliyet kaydı


 


XIV. BİLİRKİŞİ RAPORU


1. Çekte bedelsizlik iddiası ve ispatı


2. Ticari defterlerin delil değeri


 


XV. BİLİRKİŞİ RAPORU


1. Ticari defterlerin sahibi lehine ve aleyhine delil olması


2. Usulüne uygun tutulmamış defterlerle alacak ispatı


 


XVI. BİLİRKİŞİ RAPORU


1. Bonoda bedelsizlik itirazı


2. Bedelsizlik definin iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülmesi


3. Bononun bedelsiz kalmış olduğunun ispatı


 


XVII. BİLİRKİŞİ RAPORU


1. Aidat borcunu ödemeyen kooperatif ortağının ihracı


2. Ortağa gönderilen ihtarlardaki borç tutarının aynı olması şartı


3. Aidat borcunun hesabında mahsup talebinin dikkate alınmaması


4. İhtarlarda borcun gerçek dışı ve fahiş gösterilmesi


5. Ortağın aidat borcuna bileşik faiz uygulanması


6. Aidat borcuna işletilebilecek gecikme faizi oranı


7. İhraç kararından sonra aidat borcunun ödenmesi


8. İhraç kararı kesinleşinceye kadar üyelik sıfatının devam edeceği


 


XVIII. BİLİRKİŞİ RAPORU


1. Vadeli çeki kooperatif adına imzalayan kişilerin keşide tarihinde kooperatifi temsile yetkili olmamaları nedeniyle çekin iptali


2. Çek üzerine yazdığı keşide tarihinde görevde olmayan kooperatif yöneticisinin çeki imzaladığı tarihte yetkili olduğunu ispatı


 


XIX. BİLİRKİŞİ RAPORU


1. Kooperatifin temsili


2. Kooperatif adına imzalanan çek üzerinde yazılı keşide tarihinde çek mümzilerinin imza yetkisi olmaması nedeniyle çekin iptali


3. Keşide tarihinde yetkili olmayan kişilerce imzalamış çekin kooperatifi bağlamayacağı definin hamile karşı ileri sürülebilmesi


 


XX. BİLİRKİŞİ RAPORU


1. Kooperatif yöneticilerinin hukuki ve cezai sorumluluğu


2. Yasal/zorunlu defterlerin tutulmamış olması


3. Protokol yapılarak aidat tahsili ve aidat ödemelerinin ortaklar defterine kaydedilmemesi


4. Görevine son verilen yönetim kurulunun kooperatife ait mühürleri ve çek defterini iade ve teslim etmemesi


 


XXI. BİLİRKİŞİ RAPORU


1. Müteahhidin kooperatif kaşesini kullanarak bonoyu ciro etmesi


2. Ödeme vakıasının ispatı olarak bono düzenlenmesi


3. Ortaklar defterine kaydedilmeyen aidat ödemeleri


 


XXII. BİLİRKİŞİ RAPORU


1. Çekte tahrifat iddiası


2. Çekin iptali şartları


 


XXIII. BİLİRKİŞİ RAPORU


1. Kooperatif yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu


2. İbranın sorumluluk davasına etkisi


3. İbranın genel kurulun bilgilendirildiği konuları kapsaması


4. Sorumluluk davasının dava şartı olarak genel kurul kararı


5. Sorumluluk davasının denetçiler tarafından açılması


6. Eski yönetim kurulu üyeleri aleyhine açılan sorumluluk davasını yeni yönetim kurulunun takip edebilmesi


7. Sorumluluğun kapsamı ve tazminatın hesaplanması


 


XXIV. BİLİRKİŞİ RAPORU


1. İhraç kesinleşinceye kadar kooperatif üyeliğinin devam etmesi


2. İhraç kararı iptal edilen ortağın hakları


 


XXV. BİLİRKİŞİ RAPORU


1. Belediye Başkanı hakkında yapılan televizyon yayınında kişilik haklarının ihlal edilip edilmediği (manevi tazminat)


2. Toplumu aydınlatma ve bilgilendirme görevinin kapsamı ve sınırları


 


XXVI. BİLİRKİŞİ RAPORU


1. Çekte imza incelemesi için keşide tarihinin esas alınması


2. Para alacağının çek ile ispat edilmesi


EK BİLİRKİŞİ RAPORU


1. Faturanın hukuki niteliği


2. Fatura ile alacağın ispatı


 


XXVII. BİLİRKİŞİ RAPORU


1. Cari hesapla işleyen bayilik ilişkisi


2. Fahiş faiz oranının indirilmesi talebi


3. Aynı alacak için birden fazla takip yapılması


 


XXVIII. BİLİRKİŞİ RAPORU


1. İlk yönetim ve denetim kurulu üyelerinin sorumluluğu


2. Yasal/zorunlu ticari defterlerin tutulmaması


3. Kooperatife arsa alım işlemlerinde usulsüzlük yapılması


 


XXIX. BİLİRKİŞİ RAPORU


1. İstisna sözleşmesi uyarınca ve alt işveren sıfatıyla çalışan kişinin iş sırasında kaza yapması


2. Destekten yoksunluk tazminatının şartları ve faiz işletilmesi


 


XXX. BİLİRKİŞİ RAPORU


1. Kooperatif genel kurul kararının iptali


2. Genel kurulda gündeme bağlılık ilkesi


3. Genel kurul toplantı ve karar nisaplarına uyulmaması


 


XXXI. BİLİRKİŞİ RAPORU


1. Bononun tahsil cirosu ile bankaya verilmesi


2. Tahsil cirosu ile aldığı bonoyu kaybeden bankanın sorumluluğu


3. Kaybolan bononun iptaline bağlı hukuki sonuçlar


 


XXXII. BİLİRKİŞİ RAPORU


1. İnşaat sözleşmesinde müteahhidin sorumluluğu


2. İnşaatın ayıplı ve eksik yapılması nedeniyle tazminat


3. Sona eren ilişkinin sözleşme uyarınca tasfiyesi


 


XXXIII. BİLİRKİŞİ RAPORU


1. Yayın yoluyla kişilik haklarına saldırı nedeniyle tazminat


2. Manevi tazminat talebinin şartları


3. Kusurun varlığı ve derecesi


4. Manevi tazminatın belirlenmesinde kullanılan kriterler


5. Ceza davasının manevi tazminat davasına etkisi


 


XXXIV. BİLİRKİŞİ RAPORU


1. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmada maddi tazminat


2. Kusurun tazminatın hesabına etkisi


 


XXXV. BİLİRKİŞİ RAPORU


1. Kredi ilişkisinde kefilin sorumluluğu


2. İleride doğacak borçlar için kefil olunması


3. Kefalet limitinin gösterilmemiş olması


 


XXXVI. BİLİRKİŞİ RAPORU


1. Anonim şirkette organ eksikliğine dayalı fesih davası


2. Boşalan yönetim kurulu üyeliğinin doldurulması


 


XXXVII. BİLİRKİŞİ RAPORU


1. Destekten yoksun kalma tazminatı


2. Zararın hesabında kullanılan kriterler


 


XXXVIII. BİLİRKİŞİ RAPORU


1. İmalat karşılığı gayrimenkul satış sözleşmesi


2. İfaya eklenen cezai şart


 


XXXIX. BİLİRKİŞİ RAPORU


1. Genel kredi sözleşmesi


2. Tip sözleşmede yer verilen muacceliyet kaydının geçersizliği


 


XL. BİLİRKİŞİ RAPORU


1. Yayın yoluyla kişilik haklarının ihlali


2. Mağdurun "Belediye Başkanı" sıfatı


3. Basın özgürlüğü ve kişilik haklarının korunması


 


XLI. BİLİRKİŞİ RAPORU


1. Banka kredi (tip) sözleşmesinin emredici hükümlere aykırılığı


2. Kredi sözleşmesinde faiz oranının belirlenmemiş olması


3. Ödenmeyen kredi borcuna gecikme faizi işletilmesi


 


XLII. BİLİRKİŞİ RAPORU


1. Kredi kartı üyelik sözleşmesi


2. Kredi kartı borcunun ödenmemesi


3. Kefilin hukuki sorumluluğu


4. Kefalet limitinin gösterilmemiş olması


5. Doğmuş ve doğacak borçlar için kefil olunması


 


XLIII. BİLİRKİŞİ RAPORU


1. Dernek üyeliğinin kazanılması


2. Üye olmayan kişilerin dernek yönetim kuruluna seçilmesi


3. Organ eksikliği nedeniyle fesih şartlarının oluşup oluşmadığı


 


XLIV. BİLİRKİŞİ RAPORU


1. Marka hakkına tecavüz


2. İltibas yoluyla markaya tecavüzün unsurları


3. Kâr mahrumiyetinin hesaplanma yöntemleri


4. Ürüne talebin oluşmasında markanın belirleyici etken olması


5. Maddi zarar tutarına makul bir payın eklenmesi


 


XLV. BİLİRKİŞİ RAPORU


1. Ek ödeme yükümlülüğü


2. Gündeme bağlılık ilkesi


3. Karar nisabına uyulmaması


4. Genel kurul kararının geçersizliğinin tespiti


5. Kooperatiflerde bilanço zararının üyelere yüklenmesiEtiketler: Örnek Bilirkişi Raporları
/ 1

 

Kişisel tanıtım sitesi © 2011-2014
VizyonNet